Općina Kršan: Klaudio Lazarić na čelu komisije za stanove; Određeni koeficijenti za obračun plaće

Općina Kršan: Klaudio Lazarić na čelu komisije za stanove; Određeni koeficijenti za obračun plaće

20.9.2010. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan, održanoj u petak, 17. rujna, vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o osnivanju i imenovanju komisije za stanove. Komisija se sastoji od predsjednika, dva člana te njihovog zamjenika. Predsjednikom je imenovan Klaudio Lazarić, dok su članovi Boris Rogić i Serđo Vozila.

 Za zamjenika predsjednika imenovan je Bruno Donadić dok su zamjenici članova Slavko Rabar i Nevenka Kranjčević. Komisija utvrđuje prijedlog Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine, provodi postupak natječaja za davanje u najam stanova te provodi ostale potrebne radnje na rješavanju problematike stanova, a sve prema nalogu Općinskog vijeća ili Općinskog načelnika.

Vijećnici Općine Kršan također su jednoglasno donijeli Odluku o koeficijentima  za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan. Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ima najveći koeficijent, odnosno 2,75. Voditelj Odsjeka za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove kao i voditelj Odsjeka za financije i računovodstvo imaju koeficijent 2,43. 2,05 iznosi koeficijent voditelja Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove dok viši računovodstveni suradnik ima koeficijent 2,06. Stručni suradnik za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove ima koeficijent 1,90. Ostali referenti zaposleni u općinskoj upravi imaju koeficijent 1,80 ili niži.

 

 

Na sjednici je prisustvovalo 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

 Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su sljedeći akti:  

 1. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Kršan

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Kršan  utvrđeno je da općinska uprava ima Jedinstveni upravni odjel unutar kojeg se kroz ustrojstvene jedinice (odsjeke) obavljaju poslovi po pojedinom području rada. Jedinice u sastavu Odjela su: Odsjek  za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, Odsjek za financije i računovodstvo i Odsjek za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove. U skladu s Zakonom o službenicima o lokalnoj i namještenicima u lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđeni su poslovi službenika i namještenika, postupak prijma u službu, te obaveza donošenja odnosno izmjene Pravilnika o unutarnjem redu kojim se utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela.

 2. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik/namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijenti za obračun plaće utvrđeni su prema odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za svako pojedino radno mjesto.

 3. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za stanove

U Komisiju za stanove imenovani su:

Klaudijo Lazarić - za presjednika, Boris Rogić i Serđo Vozila - za članove, te Bruno Donadić za zamjenika predsjednika, Slavko Rabar i Nevenka Kranjčević za zamjenika članova.

Komisija utvrđuje prijedlog Odluke o davanju stanova u najam u vlasništvu Općine Kršan, provodi postupak natječaja za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Kršan i provodi ostale potrebne radnje na rješavanju problematike stanova u vlasništvu Općine Kršan prema nalogu Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

 4.  Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja  JURASI

Odlukom o izradi UPU građevinskog područja Jurasi definira se: osiguranje prostornih preduvjeta za gradnju i uređenje sadržaja  stambene  i turističke namjene.

Također se određuju sljedeći ciljevi Plana: određivanje korištenja i namjene površina,  utvrđivanje načina i uvjeta građenja građevina, planiranje osnovne infrastrukture mreže (opskrba vodom, plinom, električnom energijom, TK mrežom te odvodnjom oborinskih i fekalnih voda, uređenje prometne infrastrukture, interne prometnice i propisan broj parkirališnih mjesta, te pješačke komunikacije. U plansko rješenje ugraditi će se mjere zaštite okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, kao planirati rekreacijske i zelene površine.

 5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja POTPIĆAN

Područje obuhvata UPU Potpićna namijenjeno je gradnji i uređenju sadržaja mješovite namjene. Odlukom o izradi UPU Potpićna definiraju se sljedeći ciljevi Plana: osiguranje prostornih preduvjeta za gradnju, zadržavanje dijela društvene namjene (školstvo, vrtić, zdravstvo, crkva), središnji se dio naselja predviđa pretežito stambene i stambeno poslovne namjene sa proširenjima  u sjevernom i južnom dijelu naselja, zapadni dio naselja u cijelosti poslovno-proizvodne namjene, predviđa se proširenje zone sporta i rekreacije za potrebe dvorane, utvrđuje se prostor središnjeg trga za odgovarajuće uređenje, proširuje se planirani sustav prometnica koje će  zadovoljiti urbane standarde, planiranje uvjeta za korištenje javnih površina (trgova, ulica i parkova) te uvjete za izgradnju i korištenje javnih prometnih površina i infrastrukturnih građevina. U plansko rješenje ugradit će se mjere zaštite okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti.

 

 

 

 

klaudijo lazarić komisija stanovi nekretnine općina kršan zaposlenici koeficijent