Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevinu infrastrukturne namjene - poziv vlasnicima parcela

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevinu infrastrukturne namjene - poziv vlasnicima parcela

16.9.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina – Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, na temelju članka 116. Zakona o gradnji (NN 153/13), rješavajući po zahtjevu HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, Elektroistra Pula - Pogon Labin  HR-52220 Labin, Pulska 1, objavljuje Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole  za građevinu infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije, 3. skupine – KB 10(20) kV rasplet oko TS Senari, TS 10(20)/0,4 kV Senari i NN rasplet iz TS Senari.

 

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole na katastarskim česticama k.č.br. 570/1, 570/4, 558, 559, 568, 567, 566, 553, 554, 552, 547, 546, 549, 550, 501, 1180/1 k.o. Novi Labin na području Grada Labina.

 

Uvid u spis može se izvršiti dana 25. rujna 2015. godine u 09,00 h u prostorijama Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju Grada Labina, Titov trg  11, III kat, soba br. 29.

 

 

fotografija: ilustracija

 

 

 

 

vlasnici parcele nekretnine senari ts senari hep struja dalekovod infrastrukture javni poziv lokacijska dozvola