Zdravstveni argumenti protiv pravovaljanosti Rockwoolove studije

Zdravstveni argumenti protiv pravovaljanosti Rockwoolove studije

18.4.2008. // Barkun // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Zdravstveni argumenti protiv pravovaljanosti „Studije o utjecaju na okoliš" Rockwool tvornice mineralne vune u poduzetničkoj zoni u Tupljaku (Pićan)

Ratificiranjem Aarhus konvencije 8. prosinca 2006. godine, Hrvatska se obvezala primjenjivati konvenciju, kao dokument dosega demokratskih prava građana :
„Radi doprinosa zaštiti prava svake osobe sadašnjega i budućih naraštaja na život u okolišu pogodnom za njegovo ili njezino zdravlje i dobrobit, svaka će stranka jamčiti pravo pristupa informacijama, sudjelovanja javnosti u odlučivanju o okolišu i pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša sukladno odredbama ove Konvencije". Studija o utjecaju na okoliš Rockwool tvornice mineralne vune u poduzetničkoj zoni u Tupljaku (Pićan)" ne zadovoljava odredbe članka 1, 2, 4, 6, 7 i 8 Aarhus konvencije, što smatramo povredom demokratskih građanskih prava na zdravlje i čist okoliš.

 

Studija nije ispunila uvjete i iz članka 2. i 4. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (NN 59/00), jer :

 

- dopušta narušavanje ekološke stabilnosti i biološke raznolikosti okoliša

 

- nema cost-benefit analizu koja bi pokazala koristi i troškove zahvata u okolišu za užu i/ili širu zajednicu, uvažavajući socijalne, demografske, gospodarske, ekološke i osobito zdravstvene čimbenike

 

- prosuđuje: „Opravdano se očekuje stalno ili povremene emisije štetnih tvari u atmosferu (...) što posredno može utjecati na tlo (!!??)

 

- nema posebne elaborate o meteorološkim, klimatskim, hidrološkim, hidrogeološkim, geološkim, geotehničkim, pedološkim, bioekološkim, krajobraznim prilikama i procjene utjecaja takve prljave industrije

 

- koristi meteorološke podatke dobivene 80-tih godina u Štrmcu, a prigodom priprema za izgradnju TE Plomin 2. Površnost se očituje u „previdu" da je Tupljanska dolina zbog konfiguracije, pretežni dio godine pokrivena maglom.

 

 

Zbog temperaturne inverzije i drugih meteoroloških kondicija povećavat će se prizemne koncentracije plinova, kancerogena (formaldehid, fenoli, dioksini, furani i dr.), i PM10-2,5 µm, pa će 24 sata kroz cijelu godinu, permanentno ugrožavati zdravlje i devastirati prirodni okoliš emisijama iz tri dimnjaka:

a) 75 m: SO2 (360 t/god), NOx(148 t/god, CO (40 t/god) i H2S (1 t/god) !!??, međutim podataka o emisijama CO2 nema ??!!
b) 30 m: Formaldehid (32 t/god), Fenoli (47 t/god), NH3 (216 t/god), Lebdeće čestice - PM (171 t/god), bez oznake veličine!
c) 10 m: navodi se samo podatak da ovaj dimnjak ispušta samo krupne čestice iz piljenja gotovog proizvoda bez oznake veličine PM!

Očigledno je autor Studije bio pod vremenskim pritiskom naručioca, jer se praćenje kakvoće zraka i meteoroloških parametara, predviđa tek nakon početka proizvodnje, mjerenjem kroz 1 godinu, na visini od 10 metara od tla!!

 

 

Ključni je propust Studije što nije izrađen elaborat o potencijalnom štetnom zdravstvenom aspektu tehnološkog procesa, koji predviđa taljenje sirovine uz nedefinirane dodatke, nedefinirani otpad i koks. Ova tehnologija je vrlo rizična jer se u svim fazama proizvodnje pojavljuju visoko rezistentni i u najmanjim količinama po zdravlje opasni dioksini, furani, ali i drugi još nepoznati spojevi fizikalno-kemijskih reakcija kao rezultat miješanja opasnog otpada i dodataka.

 


Nije izrađena Studija o troškovima liječenja i saniranja posljedica rada takvih objekata. Nedopustivo je da se troškovi „skrivaju" iza velikih profita i neusporedivo su veći ako se tu uključe i štete na tlu i vodama. Jasno je da se troškovi moraju osiguravati na teret našeg državnog proračuna i izvora lokalnih zajednica, umanjujući time sredstva za zdravstvenu zaštitu i naš životni standard.


Sa zdravstvenog aspekta veliki propust je učinjen ne vodeći računa o PM, koje vezujući NO2, SO2 i teške metale iz procesa proizvodnje, postaju važan rizični čimbenik za mnoge različite bolesti. Lebdeće čestice - PM su solidne ili tekuće čestice u zraku različitih veličina, mjerene u mikrometrima (10-2.5 µm), koje se udisanjem kumuliraju u respiratornom sistemu. Pokazalo se je da ljudi izloženi PM-u duže od 24 h, kroz cijelu godinu, udisanjem ulaze u najdublje dijelove respiratornog sustava i krvnu cirkulaciju, imaju visoku korelaciju sa bolestima srca, infarktima i preranim mortalitetom, uključujući i rak pluća, mozga kao i oštećenja nerođene djece. (Pope et al, JAMA, March 8, 2002, vol 287, N 9); (de Kok TK et al. Mutat resp, 2006 Nov-Dec; 613(2-3): 103-22).

 

Nepovoljan efekt dušičnog dioksida (NO2) na mortalitet starijih osoba je viši u gradovima gdje je i veća koncentracija PM10 u zraku zbog velikog prometnog zagađenja. (Samoli E et al, Eur Respir J,2006 Jun; 27(6) 1129-38). Recentne studije pokazuju da su i kratkotrajne ekspozicije sumpornom dioksidu (SO2), dimu i dušičnom dioksidu (NO2), povezane sa statistički značajnim povećanjem mortaliteta kod kardiovaskularnih i plućnih bolesnika. (Rabczenko D et al, Przegl Epidemiol, 2005; 59(4): 969-79).

 

Recentna istraživanja ukazuju da je 30-50% povećanja raka pluća povezano sa udisanjem krupnih čestica. (Cohen AJ, Pope CA, Envir Health Perspect, 1995 Nov; 103, 219-224) te da cementare, željezare, industrijsko sagorijevanje ulja i termoelektrane na ugljen, emitiraju signifikantne količine dioksina. (CHEN CM. Chemosphere. 2004 Mar; 50:1413-1420).

Glavna zamjerka Studiji je potpuno ignoriranje utjecaja radioaktivnosti na zaposlenike, stanovništvo, na vode i hranidbeni lanac. Investitor navodi da će se kao osnovna sirovina koristiti kamen vulkanskog porijekla tj. bazalt i diabaz. Poznato je da je kamenje tog porijekla radioaktivno. Istočna Istra je karakterizirana visokom razinom prirodne radioaktivnosti, zbog svojstva ugljenih nalazišta čija aktivnost urana 238 iznosi 300 Bq/Kg, koja je 10-15 puta viša od prosjeka aktivnosti ugljena u cijelom svijetu. Ova nepovoljna prirodna pojava je dodatno opterećena činjenicom da se dugogodišnjim sagorijevanjem ugljena u TE Plomin 1, stvorio deponij radioaktivnog krutog otpada (šljake i pepela), gdje je koncentracija radioaktivnosti 4 puta veća nego li u nesagorijelom ugljenu, a koji čak nije klasificiran kao opasni (radioaktivni) otpad! (Iz Strategije zaštite okoliša" - dokument MZOPU).

 

S obzirom na nepovoljno postojeće stanje okoliša u ovom dijelu istarskog poluotoka zahtijevamo da se ova činjenica mora uzeti u obzir pa postavljamo zahtjev da se bezuvjetno napravi elaborat i analiza fizikalno-kemijskih svojstava uvoznih sirovina odnosno vulkanskog kamena i energenata.

 

Zbog neispunjavanja zakonskih obveza iz Aarhus konvencije i Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (NN 59/00) u odnosu na zdravstvene i ekološke implikacije planiranog zahvata u Tupljaku, očekujemo reviziju ocjene Komisije koja je donijela odluku o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti Studije. S obzirom da Komisija nije uočila bitne nedostatke koje nije moguće ukloniti u zakonom propisanom roku, traži se uskraćenje odobrenja zahvata.Pokret otpora ide dalje!

 

Rockwool argumenti zdravlje Udruga Naša zemlja zagađenje studija zdravlje