U utorak, 29. lipnja održat će se 2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

U utorak, 29. lipnja održat će se 2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

23.6.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), sazvana je  2. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina,

koja će se održati  dana 29. lipnja 2021. godine u 10,00 sati, u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta u Labinu, Rudarska 2


 

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predložen  je slijedeći


 D N E V N I    R E D


 


 1. Polaganje svečane prisege – vijećnik Đulijano Kos


2. Usvajanje Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Labina


3. Donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća (iz reda predstavničke većine)


4. Donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća (iz reda predstavničke manjine) 


5. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina:


 a) Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost


b) Komisije za dodjelu priznanja


c) Komisije za predstavke i prijedloge


d) Komisije za nacionalne manjine


 e) Odbora za suradnju s općinama, gradovima, županijama, regijama i međunarodnu suradnju


 f) Odbora za kulturu


g) Odbora za sport


 h) Odbora za rad, zdravstvo i socijalna pitanja


 i) Odbora za predškolski i školski odgoj i obrazovanje


 j) Odbora za gospodarstvo


 k) Odbora za financije


l) Odbora za zaštitu okoliša


 m) Odbora za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove


n) Odbora za mjesnu samoupravu.


6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD LABIN 2000 d.o.o. Labin za 2020. Godinu


 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD 1. MAJ d.o.o. Labin za 2020. Godinu


 8. Donošenje Odluke o korištenju beskamatnog zajma iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 


9.  Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu


10. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu


11. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu


12. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa jačanja gospodarstva za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu 


13. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu 


14. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa promicanja kulture Grada Labina za 2021. godinu i projekciju za 2022. i 2023. godinu


15. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu


16. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2021. godinu


17. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2021. godinu


18. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina


19. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu


20. Donošenje Odluke o nekorištenju prava prvokupa


Više

grad labin gradsko vijeće sjednica