U ponedjeljak 23. redovna sjednica Gradskog vijeća (dnevni red)

U ponedjeljak 23. redovna sjednica Gradskog vijeća (dnevni red)

8.10.2011. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na 23. redovnoj sjednici Gradskog vijeća sazvanoj za ponedjeljak, 10. listopada razmatrati će se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofe i velikih nesreća za Grad Labin. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Labin polazni je dokument za izradu Plana zaštite i spašavanja Grada Labina i Plana civilne zaštite te za osnivanje postrojbe civilne zaštite – postrojbe opće namjene koja se osniva kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja te za provođenje mjera civilne zaštite. Procjenom ugroženosti razrađuju se moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, potrebna sredstva za zaštitu i spašavanje te njihova spremnost za djelovanje u zaštiti i spašavanju. Pravni osnov za donošenje Procjene je članak 28. stavak 1. podstavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10).

 

Na dnevnom redu slijedi donošenje Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za izbor članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društva u kojima Grad Labin ima dionice ili udjele u vlasništvu. Pravna osnova za donošenje ove Odluke je Zakon o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine«, broj 26/11.) koji je stupio na snagu 10. ožujka 2011. godine. Zakonom se propisuje obveza jedinice lokalne samouprave na provođenje odgovarajućeg postupka u svezi predlaganja članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društva u kojima jedinica lokalne samouprave ima dionice ili udjele. Odredbom članka 15. st.3. Zakona propisano je da članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društva u kojima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice u vlasništvu, predlaže predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, na temelju prethodno provedenog javnog natječaja i to glavnoj skupštini, odnosno skupštini društva. Odredbom stavka 4. istog članka određeno je da način provedbe javnog natječaja i uvjete za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društva u kojima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice u vlasništvu, propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

 

Gradsko vijeće odlučivati će i o Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. Na osnovu prijedloga o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi dostavljenog u srpnju 2011. godine od stane vlasnika ordinacija dentalne medicine, ordinacija opće medicine i dentalnih laboratorija, kojim se traži smanjenje koeficijenta namjene, izvršena je detaljna analiza Odluke o komunalnoj naknadi od 02. kolovoza 2010. godine. Izmjenom Odluke o komunalnoj naknadi predlaže se da se djelatnosti zdravstvenih usluga koje se obavljaju pri Domu zdravlja Labin po osnovi koncesije razvrstavaju pod redni broj 4.a. sa koeficijentom namjene 3, a djelatnosti privatnih zdravstvenih usluga (ordinacije dentalne medicine, dentalni laboratoriji, ordinacije opće medicine i oftalmološke ordinacije) pod redni broj 5.a. sa koeficijentom namjene 5.

 

Pred vijećnicima je donošenje Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone te Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi. Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/2011) koji je stupio na snagu 10. kolovoza 2011. godine, omogućeno je vlasnicima/investitorima zgrada izgrađenih bez akta kojima se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, da ishođenjem rješenja o izvedenom stanju kod nadležnog tijela takve zgrade ozakone (legaliziraju). Prijedlogom Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone predlaže se da se za svaku zonu utvrdi maksimalni iznos jedinične naknade predviđen odredbama Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru („Narodne novine“, broj 101/11.). Prijedlogom  Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi predlaže se ozakonjenje ukupno tri etaža na način da se legalizacija dviju etaža omogućuje samim Zakonom a treća se dodatno odobrava predloženom Odlukom.  

 

Na dnevnom redu je i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina“ broj 04/09.) te donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina“ broj 21/10. - ciljane izmjene). Odlukom o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina“ broj 04/09.) utvrđeno je da će se pristupiti izmjeni i dopuni urbanističkog plana radi usklađenja sa novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji koji je u primjeni od 01. listopada 2007. godine te potrebi za izmjenom i dopunom prostorne organizacije i urbanističkih parametara utvrđenih Planom. Budući da su izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Labina donesene u srpnju ove godine, a 10. kolovoza 2011. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 90/11.) koje su ponovo uvele izmjene u postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja potrebno je izvršiti određena usklađenja. Također i procedura izrade ciljanih izmjena mora se uskladiti sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te same izmjene sa Prostornim planom uređenja Grada Labina. Prijedlogom ove Odluke se uz ciljane izmjene koje su predviđene Odlukom o izradi izmjena UPU-a Labina i Presike dodaje i lokacija unutar zone poslovno-trgovačke namjene na sjevernom ulazu u Labin kako bi se omogućila brža realizacija planiranih zahvata u toj zoni.

 

Pred vijćnicima je i zahtjev za davanjem prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta osnovnih škola na području Grada Labina, i to Osnovne škole Matije Vlačića, „Ivo Lola Ribar“ i Liče Faraguna. Izmjenama i dopunama Statuta uređuje se broj članova Školskog odbora koji se od 9 smanjuje na 7, te izbor članova Školskog odbora iz redova učitelja i stručnih suradnika kao i iz redova roditelja.  

 

 

Cjeloviti materijali za 23. redovnu sjednicu nalaze se ovdje.

sjednica gradsko vijece labin