U petak 30. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

U petak 30. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

2.11.2016. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 30. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u petak, 4. studeni 2016. godine u 17,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika sa 29. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
2.    Donošenje Odluke o prestanku mirovanja vijećničkog mandata i prestanku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika     
        vijećnika u Gradskom vijeću Grada Labina
3.    Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Turističkog razvojnog područja Prtlog 2
4.    Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističkog punkta Lovranci
5.    Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
6.    Donošenje Odluke o prodaji stana u Labinu, Vilete 14/1
7.    Donošenje Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2017. godinu
8.    Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih
        objekata za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
9.    Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu i projekcije za 2017. i
        2018. godinu
10.  Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa jačanja gospodarstva za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
11.  Donošenje Drugih izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Labina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
12.  Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i
        2018. godinu
13.  Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i
        2018. godinu
14.  Donošenje Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
15.  Donošenje Prvih Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu.

 

 

Prilozi ovdje

 

 

gradsko vijeće stan grad labin prtlog lovronci