Sustav financijskog upravljanja i kontrole za efikasnu gradsku upravu i odgovorno upravljanje rizicima

Sustav financijskog upravljanja i kontrole za efikasnu gradsku upravu i odgovorno upravljanje rizicima

3.1.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Danas su u prostorijama Grada Labina započele radionice o sustavu financijskog upravljanja i kontrole - FMC-a (Financial Management and Control) za javni sektor. Uspostava projekta FMC-a zakonska je obveza jedinica lokalne samouprave temeljem Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine“ broj 141/03). FMC je sveobuhvatni sustav koji uspostavljaju i za koji su odgovorni čelnici korisnika proračuna, a kojim se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito. Sustav FMC-a stvara unutarnje kontrole ugrađene u poslovne procese koje sprječavaju kako nezakonite i nepravilne, tako i neekonomične, neefikasne i neučinkovite odluke i postupke. Slijedom navedenog Grad Labin sklopio je sporazum sa specijaliziranim proizvođačem softvera za javni sektor za uspostavu projekta FMC-a, tvrtkom LIBUSOFT CICOM d.o.o. Zagreb.  

 

Početak provedbe FMC modela obuhvaća: a) prikupljanje dokumentacije potrebne za početak rada - Pravilnik o unutarnjem redu (prvenstveno organizacijska struktura, pregled radnih mjesta i zaposleni po radnim mjestima), Plan uspostave FMC-a, Izjavu o viziji, misiji i ciljevima, b) prezentaciju FMC metodologije rada i c) definiranje koordinatora projekta i članova projektnih timova. Obuku za popunjavanje procesa dužni su proći svi zaposlenici gradske uprave radi poboljšanja financijskog upravljanja i odlučivanja, te ostvarenja općih ciljeva promatranog sustava.

 

Ciljevi uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrole jesu ostvarenje ciljeva i misija korisnika proračuna, usklađenost za zakonima, propisima i procedurama, pouzdanost i sveobuhvatnost informacija, djelotvornost i učinkovitost poslovanja i uporabe resursa te zaštita imovine. Glavne komponente sustava FMC-a jesu knjiga (mapa) procesa koju čini popis poslovnih procesa, odnosno pregled poslovnih procesa koji se odvijaju u javnom sektoru, kao i popratne dokumentacije koja se prilikom njihova provođenja koriste. Druga komponenta sustava FMC-a je procjena i upravljanje rizicima. Rizik se definira kao mogućnost nastanka događaja koji će nepovoljno utjecati na ostvarivanje ciljeva. Upravljanje rizicima preduvjet je uspješnog upravljanja i polazište u jačanju odgovornosti čelnika u odnosu na povećanje uspješnosti i učinkovitosti poslovanja, a svodi se na definiranje kontrolnih aktivnosti, tj. politike, procedura i dobre prakse koje se uspostavljaju u cilju obrane od rizika.

 

Zakonska regulativa sustava FMC-a obuhvaća Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06), Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (NN 141/06), Strategija razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru RH za razdoblje 2009.-2011. godine, te Zakon o fiskalnoj odgovornosti (članak 7. – Izjava o fiskalnoj odgovornosti, NN139/10).  

 

 

gradska uprava financije upravljanje