Službeno izvješće sa 5. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće sa 5. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

29.10.2013. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sinoć održanoj 5. redovnoj sjednici Gradskog vijeća grada Labina usvojene su prve ovogodišnje Izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2013. godinu. Sveukupni prihodi i primici proračuna po ovim izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od  79.998.177 kn, odnosno bez raspoloživih sredstava iz prethodne godine iznose 77.617.099 kn, odnosno manje za 3.985.861 kn  ili 4,9% manje od prethodnog plana. Sveukupni rashodi i izdaci proračuna po ovim Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 79.998.177 kn, što je manje u odnosu na prvobitni proračun 2,0 % ili 1.604.783 kn.

 

Najznačajnije promjene – Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2013. godinu, je manja korekcija planiranih prihoda prema očekivanim pokazateljima i raspodjela raspoloživih sredstava iz prethodne godine, odnosno višak prihoda iz 2012. Godine za Grad Labin i proračunske korisnike.

 

U skupini Prihoda od poreza predloženo je povećanje od 7,9%, odnosno nominalno 2.090.000 kuna. Najznačajnije je povećan porez i prirez od nesamostalnog rada koji je povećan za 7,4% odnosno 1.540.000 kuna, povećanje poreza i prireza na dohodak od kapitala iznosi 33,3% odnosno 100.000 kuna, a povrat poreza i prireza na dohodak smanjen je za 300.000 kn i novi plan iznosi 300.000 kn. Od ostalih vrsta poreza povećanje se odnosi na porez na promet nekretnina za  6,3% i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića za 13,3%. Sa povećanjem poreznih prihoda možemo biti veoma zadovoljni jer ona nisu rezultat promjene poreznih propisa već predstavljaju poboljšanje financijske situacije na području našeg grada.

 

Najznačajnije promjene – smanjenja prihoda planirano je kod Prihoda od pomoći,  a odnosi se na smanjenje kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za poduzetničku zonu Vinež u skladu sa realiziranim sredstvima, te smanjenje kapitalne pomoći iz Državnog proračuna po projektu – Obilaznica starogradske jezgre i Infrastruktura starogradske jezgre. Što se tiče pomoći iz inozemstva novoplanirana sredstva po projektu MINHER – Rudarsko nasljeđe-rudnici mogućnosti iznosi 530.000 kuna, a po projektu ORG – organska proizvodnja i prehrana iznosi 88.100 kn, dok su sredstva po projektu ATRIUM smanjena, a ista su sadržana u višku prihoda iz prethodne godine. U sklopu skupine Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države, iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planirana su sredstva za solarne kolektore i nabavku kanti, kontejnera i vozila za potrebe Trgovačkog društva „1. Maj“ d.o.o.

 

Potpore iz Državnog proračuna za decentraliziranu funkciju školstva i vatrogastva usklađene su sa Odluka o financiranju školstva i Odluka o financiranju JVP.

 

U skupini Prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima najznačajnije promjene odnose se na smanjenje planiranih sredstava komunalnog doprinosa i povećanje sredstava komunalne naknade.

 

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Labina donijeli su i Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Labina. Ovom se Odlukom na području Grada Labina uvodi obveza plaćanja naknade u iznosu od 1,00 kn/m³ isporučene vode a za razvoj javne odvodnje  i utvrđuju obveznici plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge TD Vodovod Labin d.o.o. Labin, te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

 

Silvia Fiamengo nova je ravnateljica Gradske knjižnice Labin, potvrdili su to vijećnici većinom glasova. Silvia Fiamengo je profesorica hrvatskog jezika i književnosti i diplomirana bibliotekarica.

 

Naime, Gradsko vijeće Grada Labina kao osnivač Gradske knjižnice Labin donijelo je 23. rujna 2013. godine Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin („Službene novine Grada Labina“, broj 17/13.). Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin objavljen je u Glasu Istre od 27. rujna 2013. godine. U Natječaju predviđenom roku zaprimljene su dvije prijave.

grad labin sjednica gradsko vijeće odluke gradska knjižnica