Službeno izvješće sa 31. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće sa 31. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

31.7.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na jučerašnjoj 31. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina gradski su vijećnici nakon razmatranja usvojili Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2012. godine.
 
Izvješće je prezentirao Gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika, a ono obuhvaća poslove od lokalnog značaja koji su u djelokrugu Jedinice lokalne samouprave, kao i one koji su rezultat suradnje sa tijelima Županije i Državne uprave a u cilju ostvarenja razvoja i napretka cjelokupne lokalne zajednice. Kroz kratku prezentaciju najznačajnijih investicija izvršenih u izvještajnom razdoblju Gradonačelnik se osvrnuo na politike gospodarskog razvoja s naglaskom na nastavljene pregovore sa Hrvatskom elektroprivredom (HEP) a vezano za realizaciju energetske investicije na lokaciji Plomin.
 
U izvještajnom razdoblju održane su 3 sjednice Savjetodavnog stručnog povjerenstva za ocjenu Studije utjecaja na okoliš Plomina 3 te je Povjerenstvo 21. lipnja 2012. godine, glasovima većine članova, donijelo pozitivno mišljenje o studiji. Budući da projekt nije usklađen s lokalnim i županijskim prostornim planovima, ali ni nacionalnom strategijom prostornog uređenja kao član Povjerenstva, Gradonačelnik je iskazao nezadovoljstvo Studijom i glasao protiv. Međutim, u Studiju su, na zahtjev lokalne samouprave, u većem dijelu, ugrađene dodatne mjere vezane uz zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja te monitoring, kao i primjedbe proizašle na javnim raspravama, što predstavlja obvezu budućem investitoru.
 
Izvještaj je obuhvatio i pregled investicija u turističkom sektoru, nastavak provođenja antirecesijskih mjera i mjera za poticanje poduzetništva, te poticanje zapošljavanja u javnom sektoru kroz programe zapošljavanja za javne radove i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi i tvrtkama u vlasništvu grada.
 
Gradonačelnik je gradskim vijećnicima približio projekte kojima je odobreno sufinanciranje od predpristupnih fondova Europske unije kao što su Atrium, Twinning towns Labin and Baja i SPINE, te projekte koji su u proteklom razdoblju aplicirani prema fondovima Europske unije kao što su MATTER OF MOD, MEEDITA, ADRIGOV, „Selektivno sakupljanje otpada“ u suradnji sa 1.Maj Labin d.o.o. i „Besplatna obuka njegovateljica starijih i nemoćnih osoba“ u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Labin.
 
Naglasio je trud koji je uložen u pregovore sa Hrvatskim vodama i Hrvatskom elektroprivredom oko uključivanja Bubić jame u vodoopskrbni sustav Vodovoda Labin za potrebe građana Labinštine a u cilju rješavanja problema vodoopskrbe u sušnom periodu. 
 
Kapitalni projekti na kojima se intenzivno radilo u promatranom razdoblju bili su usmjereni na aktivnosti oko obnove i rekonstrukcije zgrade sjedišta Zajednice Talijana u Labinu i Malog kazališta-Circolo,  aktivnosti oko projekta sanacije krova sportske dvorane Srednje škole Mate Blažine, uključenje projekta raskrižja Raša-Labin-Koromačno u ovogodišnji program Hrvatskih cesta,  sufinanciranje investicijskog projekta Gradske knjižnice od strane Ministarstva kulture, rekonstrukcija raskrižja kod gradskog groblja – III. faza i nastavak otkupa zemljišta za Dom za starije osobe. Prostorno - planskom i drugom dokumentacijom, pod okriljem Projekta ukupnog razvoja, stvaraju se preduvjeti za ulaganje u razvoj konkurentnog gospodarstva i dostupnost radnih mjesta i poboljšavaju uvjeti života i rada u Labinu. Upravo iz tih razloga u promatranom se razdoblju intenzivno radilo na finaliziranju prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac i prijedloga Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike, te početku izrade Studije prostornih i gospodarskih aspekata razvoja. Posebno mjesto u cjelokupnom pregledu investicija zaslužuje završetak radova i svečano otvaranje deponije komunalnog otpada Cere koja se vodi kao primjer sanacije deponija komunalnog otpada u regiji.
 
Veliki broj karakterističnih zahvata Grad Labin izvršio je kroz program održavanja komunalne infrastrukture, dok su na području gospodarenja nekretninama u promatranom razdoblju nastavljena izlaganja nove izmjere Presika i postupak osnivanja nove zemljišne knjige Labin – Presika, pokrenuti postupci izvlaštenja kod nadležnog Ureda državne uprave za zemljište potrebno za rekonstrukciju ceste  Vinež (škola) – Juraj, te sklopljeni novi ugovori o zakupu poslovnih prostora i najmu stanova. Uvođenje novih i recertifikacija postojećih sustava manifestirala se kroz primjenu FMC-a (Financial Management and Control), pripremu za primjenu e-javne nabave u poslovanju, stvaranje Identitetskog sustava grada, dok je recertifikacijom Sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 zaključeno da sustav u cijelosti zadovoljava zahtjeve norme.
 
Programom zaštite zdravlja omogućio se viši zdravstveni standard građanima Labina od onog koji propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a velika pozornost bila je posvećena borbi protiv ukidanja Hitne medicinske pomoći u Labinu za koju je u Proračunu osigurano 150.000,00 kuna. 
 
Grad Labin kroz Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata, Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program socijalne skrbi, Programe u zdravstvu, Projekt Labin – zdravi grad, Kulturni program, Program javnih potreba u športu, aktivnosti u području školstva i obrazovanja, Programa poticanja razvoja malog gospodarstva te aktivnosti na području poduzetništva, uredno je izvršavao planirane aktivnosti.
 
Informacije o aktivnostima u području sporta, kulture, međunarodne suradnje, te provođenja redovnih aktivnosti gradonačelnika kao i iz ostalih područja svoga djelovanja, Grad Labin učinio je dostupnima svima građanima i medijima putem Službenih stranica Grada Labina te redovnim održavanjem konferencija za medije, za što je nagrađen drugim mjestom na listi transparentnih gradova u ukupnom nacionalnom poretku u istraživanju LOTUS kojeg provodi Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i GONG.
 
Gradski su vijećnici na sjednici usvojili i Izvješće o ostvarenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2012. godine, Srednjoročni plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2012. do 2014. godine, Druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu, Odluku o prodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Vinež – II faza, Odluku o dodjeli Javnih priznanja Grada Labina, Odluku o dodjeli Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini, Odluku o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o Labin.
 
PrilogVeličina
Izvješće Gradonačelnika siječanj - lipanj 2012.pdf186.87 KB
Prezentacija o radu gradonačelnika.pdf896.69 KB

gradsko vijeće labin izvješće sjednica gradonačelnik tulio demetlika