Službeno Izvješće sa 27. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno Izvješće sa 27. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

27.3.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U ponedjeljak, 26. ožujka 2012. godine održana je 27. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina na kojoj je usvojeno Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Labina za 2011. godinu. Izvješće koje je podnio Boris Rogić, zapovjednik zapovjedništva Civilne zaštite Grada Labina  sadrži skraćenu analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Labina kojom se konstatira da Grad Labin ima „Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara“ iz 2011. godine i „Planove civilne zaštite i zaštite i spašavanja“, da je ustrojen Stožer zaštite i spašavanja Grada Labina, a članovi Stožera imenovani su u skladu sa zakonom.

 

Stožer je sastavljen od stručnih osoba sa područja Grada i šire, te je na visokoj razini kompetencije za ispunjavanje zadaća zaštite i spašavanja, te Grad Labin raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama zaštite i spašavanja od stalno aktivnih snaga (Javna vatrogasna postrojba, Dom zdravlja, ekipe HEP-a, KP Vodovod Labin d.o.o. Labin i 1. Maj d.o.o. Labin, Hrvatske šume-Šumarija Labin, Vodoprivreda d.o.o. Buzet).

 

Prema Izvještaju stanje zaštite i spašavanja u Gradu je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama.

 

Na sjednici je gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika podnio, sukladno Zakonu redovito polugodišnje Izvješće o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine.

 

Vijećnici su usvojili i Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2011. godinu. Ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Labina u 2011. godini, ostvareni su u visini od 66..247.758,64 kuna ili 93,9% godišnjeg plana. U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 62.712.406,38  kuna ili 89,9% godišnjeg plana, iz čega proizlazi višak prihoda u iznosu od 3.535.352,26 kuna.

 

Iz navedenog viška nadoknađuje se manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu od 818.187,88 kuna., te višak prihoda i primitaka koji se prenosi u iduću godinu iznosi 2.717.164,38 kuna.

 

Vijećnici su prihvatili Odluku o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja u sastavu Dorino Rajković, Valdi Gobo, Ivo Škopac, Damir Rudela i Nino Škopac. Članovi Vijeća između sebe birati će predsjednika Vijeća.

 

Usvojenom Odlukom o prodaji građevnih čestica u poslovnoj zoni Vinež – II faza omogućena je prodaja dviju parcela putem javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda u Poslovnoj zoni Vinež II.  Na građevnim česticama koje se izlažu prodaji, a sukladno odredbama Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II faza (SNGL broj 01/09.), predviđena je izgradnja građevina gospodarske namjene i to građevina proizvodne namjene i građevina poslovne namjene (oznake K4).

 

Građevine proizvodne namjene obuhvaćaju sljedeće djelatnosti: proizvodnja, obrtništvo, a građevine poslovne namjene: manje proizvodei pogone, obrtništvo, trgovinu i manja skladišta, komunalne usluge.

  

Početna cijena zemljišta utvrđena je u iznosu od 20 € po m2 i predstavlja 50% procjenjene tržišne vrijednosti zemljišta kao jedna od mjera za poticanje gospodarstva i zapošljavanja sukladno Zaključku Poglavarstva Grada Labina Klasa: 022-05/09-01/02-55 od 11. ožujka 2009. godine. Početna cijena u kunama utvrđena je prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji za 1€ na dan 9. ožujka 2012. godine iznosi 7,556363 kn sukladno Tečajnoj listi broj 48 od 8. ožujka 2012. godine.

 

Gradsko vijeće raspravljalo je te dalo prethodnu suglasnost na prijedlog Odluke o članovima Upravnog vijeća Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula.

 

gradsko vijece sjednica