Službeno Izvješće sa 20. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno Izvješće sa 20. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

12.12.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici  Gradskog vijeća Grada Labina, 20-toj po redu, usvojen je  Proračun Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu u iznosu od 103.451.957,00 kn, koji je za  10,69% viši u odnosu na proračun iz 2018. godine.

Kao sastavni dio Proračuna Grada Labina gradski su vijećnici usvojili i pripadajuće programe i to: Program pripreme i građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu,  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu ,  Program jačanja gospodarstva  za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, Socijalni programa Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. Godinu, Program javnih potreba u sportu Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu i  Program promicanja kulture Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Zakonom o proračunu propisano je da se uz Proračun jedinice lokalne samouprave kao zaseban dokument donosi Plan razvojnih programa za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja JLS povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, pa su nastavno na to gradski vijećnici na današnjoj sjednici usvojili Plan razvojnih programa za 2019. godinu s projekcijom za 2020. I 2021. godinu te Plan implementacije razvojnih programa za 2019. godinu  koji sadrži detaljne podatke o svakom projektu, kao što su troškovi projekta, planirani izvori financiranja, osobe odgovorne za provođenje projekata, način provođenja, korisnici, očekivani rezultati i pokazatelji izvršenja.

 
Sukladno Proračunu Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu gradski su vijećnici usvojili Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2019. godinu kojom se utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za 2019. godinu njegovo izvršavanje i opseg zaduživanja Grada Labina, upravljanje dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika Grada Labina u izvršavanju Proračuna, kao i druga te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Odluka o utvrđivanju namjene sredstava komunalne naknade u 2019. godini koja je također usvojena na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina a temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu kojim je određeno da se sredstva  komunalne naknade namijenjena za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture može na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, pa je tako navedenom Odlukom određeno da se dio sredstava prikupljenih komunalnom naknadom u 2019. godini financira aktivnost održavanja sportske i boćarske

Gradski vijećnici usvojili su Odluku o  dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva direktnim ugovaranjem a čije su aktivnosti vezane uz zadovoljavanje javne potrebe pružanja socijalnih usluga pomoći u kući i to u korist Udruge Labin – Zdravi grad -organizacijska jedinica Centar +65 i Udruge za skrb o starijim i nemoćnim osobama „Dodir nade“  te Udruge Centar za inkluziju i podršku u zajednici  za aktivnost poludnevnog boravka „Naša dnevna zajednica Labin“.

 

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina donijeta je i Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina –V. izmjene i dopune. Odlukom o Izmjenama i dopunama omogućit će se usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Labina sa Prostornim planom Istarske županije kojom  u dijelu turizma, sporta i rekreacije za područje izvan ZOP-a.

Na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća bilo je i godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ za pedagošku 2017/2018. Godinu  ali i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin.  Ujedno je Gradsko vijeće usvojilo Plan rada za 2019. godinu.

grad labin gradsko vijeće ppu grada labina proračun