Rok za podnošenje amandmana na Nacrt Proračuna Grada Labina za 2014. godinu istječe u četvrtak, 10. prosinca u 15,00 sati

Rok za podnošenje amandmana na Nacrt Proračuna Grada Labina za 2014. godinu istječe u četvrtak, 10. prosinca u 15,00 sati

3.12.2013. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na 6. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj u ponedjeljak, 2. prosinca 2013. godine vijećnici su razmatrali Nacrt Proračun Grada Labina za 2014. godinu godinu sa pripadajućim programima i projekcijom za 2015. i 2016. godinu.

 

Sastavni dio Nacrta Proračuna Grada Labina za 2014. godinu čine Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2014. godinu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2014. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini, Program jačanja gospodarstva za 2014. godinu, Socijalni program Grada Labina za 2011. godinu, Program javnih potreba u sportu Grada Labina za 2014. godinu i Kulturni program pod pokroviteljstvom Grada Labina za 2014. godinu te projekcije svih programa za naredne dvije godine.

 

Predloženi Proračun za 2014. godini iznosi 87.874.239,00 kn, a sastoji se od: prihoda poslovanja  83.978.439,00 kn,   prihoda od prodaje nefinancijske imovine 3.735.800,00 kn i raspoloživog viška iz prethodne godine u iznosu od 160.000,00 kn.

 

Prihodi poslovanja  planirani su u najvećoj mjeri na razini planova protekle godine, uvažavajući očekivane aktivnosti u 2014. godini. Prihodi od poreza planirani su za 2,1% više u odnosu na procjenu ostvarenja za 2013. godinu, što nominalno iznosi 600.000 kn.

 

Povećanje poreznih prihoda odnosi se na povećanje poreza i prireza na dohodak za 2,4% i povećanje poreza na robu i usluge za 2,8% ( odnosi se na povećanje poreza na alkoholna i bezalkoholna pića koji je planiran sa povećanjem od 5,9%). Porez i prirez na dohodak povećan je za 1,8% ili nominalno 400.000 kn, porez na dohodak od samostalnih djelatnost povećan je za 6,2% odnosno za 100.000 kn, a povrati poreza po godišnjoj prijavi smanjeni su za 100.000 kn, a sve u odnosu na plan 2013. godine.

 

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države,  u odnosu na 2013. godinu planirane su uz porast od 40,4%, a povećanje  se prvenstveno odnosi na kapitalnu pomoć u iznosu od 8.000.000 kn za Sanaciju i rekonstrukciju odlagališta komunalnog otpada Cere, izgradnja reciklažnog dvorišta, sortirnice, kompostnog polja i transfer stanice, planiranog na osnovu potpisanog sporazuma sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Osim navedenog iz Fonda za zaštitu okoliša planirane su kapitalne pomoći za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektora na privatnim kućama, za zamjenu postojećih rasvjetnih tijela na području Grada Labina i nabavku kanti za otpad. Pomoći iz inozemstva odnose se na sredstva za provođenje projekta MINHER – Rudarsko nasljeđe – generator gospodarskog i turističkog razvoja, ORG.EU – organska proizvodnja i ishrana, te za izradu projektne dokumentacije sanacije zgrade Malog kazališta i sanaciju Crkve Sv. Antona Padovanskog.

 

 

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane su za završetak poslovne zone Vinež, za projektnu dokumentaciju Rekonstrukcije i sanacije velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa, te za Sanaciju crkve Sv.Kuzme i Damjana. U sklopu ove skupine konta planirane su tekuće pomoći iz općinskih proračuna za financiranje vatrogastva i dječjeg vrtića, te potpore izravnanja za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva.

 

 

Prihodi od imovine planirani su za 66,3% više u odnosu na planirana za 2013. godinu, a povećanje se odnosi najvećim djelom na povećanje prihoda od naknade prostora TE Plomin, koja je planirana u visini od 4.000.000 kn temeljem Odluke Vlade RH od 02. kolovoza 2013. godine, te na povećanje planiranih sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiranih u iznosu od 670.000 kn. Osim navedenog u sklopu ove podskupine planirana su naknade za koncesije, zakup poslovnih prostora i stanova i naknade za upotrebu javnih gradskih površina koje su planirane na nivou protekle godine.

 

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su sa smanjenjem za 2,0% u odnosu na planirana u 2013. godinu. U sklopu podskupine prihoda po posebnim propisima najveći dio, odnosno 4.988.000 kn odnosi se na financiranje polaznika dječjeg vrića, marende i produženog boravka u školama, sufinanciranje polaznika Glazbene  škole i dr. 

 

Podskupina komunalni doprinos i naknade planirana je sa umanjenjem od 1,8%. Komunalni doprinos planiran je sa umanjenjem od 5,5% u odnosu na 2013. godinu te iznosi 6.389.000 kn, dok je komunalna naknada planirana sa uvećanjem od 2,6%, te iznosi 7.800.000 kn. Smanjenje se odnosi na naknadu za priključke na komunalne vodne građevine koja je ukinuta.

 

Ostali prihodi planirani su na razini 2013. godine, a obuhvaćaju prihode od vlastite djelatnosti, tekuće i kapitalne donacije. Tekuće donacije planirane su sa umanjenjem jer je okončano financiranje Centra +65 od strane Zaklade za razvoj civilnog društva, a planirana je kapitalna donacija za parkiralište u Rapcu od Turističke zajednice Labin u iznosu od 500.000 kn. Preostale donacije planirane su za kulturne i sportske aktivnosti i donacije proračunskim korisnicima.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.735.800 kuna, a odnose se na prihod od prodaje građevinskog zemljišta i stanova, te se iz navedenih prihoda financiraju rashodi za nabavu nefinancijske  imovine.

 

 

Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 160.000 kn, a odnosi se na primljena sredstva u 2013. godini za provođenje projekta MINHER, a ista će se utrošiti u 2014. godini.

 

 

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2014. godinu planirani su u iznosu od  87.874.239,00 kn, a raspoređeni su na: rashode poslovanja u iznosu od 72.353.808,00 kn, rashode za nabavu nefinancijske  imovine u iznosu od 13.960.431,00 kn te izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje od 1.560.000,00    kn.

 

U odnosu na 2013. godinu prethodnu godinu rashodi su veći (indeks 109,8). U ukupnim rashodima rashodi poslovanja sa udjelom u proračunu 82,3 % su uvećani za 2,0% iz razloga planiranja kapitalne donacije Trgovačkom društvu 1. Maj Labin za sanaciju odlagališta Cere u iznosu od 8.000.000 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa udjelom u proračunu 15,9% planirani su na razini protekle godine odnosno indeks iznosi 99,7%. Navedeni rashodi planirani su u najvećem dijelu u „Programu za pripremu i gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i dr. objekata“ gdje su i detaljno obrazloženi. Manji dio navedenih rashoda planiran je u UO za samoupravu za nabavu opreme i UO za komunalne djelatnosti za nabavku dvije autobusne čekaonice, opreme za plaže, te sprave za uređenje dječjih igrališta u Rapcu i na Vinežu.  Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su manji u odnosu na prethodnu godinu (indeks 87,6%) prvenstveno zbog konačne  otplate kredita  zaključenog 2005. godine, na iznos od 3.000.000 kod Erste&Steiermarkische bank.

 

Na sjednici je određen rok za davanje amandmana na Nacrt Prijedloga Proračuna Grada Labina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu sa pripadajućim mu programima i to od 2. prosinca do 10. prosinca 2013. godine do 15,00 sati u Pisarnici Grada Labina. Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 24. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina.

 

 

Većinom glasova, vijećnici Gradskog vijeća Grada Labina usvojili su Deklaraciju o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre, koju je 29. listopada usvojila Skupština Istarske županije. Gradonačelnik Tulio Demetlika u uvodnom je izlaganju rekao da ima puno razloga zbog čega se Deklaracija treba donijeti, počevši od povijesnih, kulturoloških, gospodarskih i inih razloga. - Istra je povijesna regija, multietnična, multikulturalna i dvojezična zajednica u kojoj svaki građanin uživa pravo na izražavanje, poštovanje. Gradonačelnik je podsjetio vijećnike  na namjeru da se institucije poput Trgovačkog suda, carine, porezne presele u Rijeku.

 

Nastavak 6. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina je u ponedjeljak, 9. prosinca 2013. godine  u Velikoj vijećnici Grada Labina s početkom u 17,00 sati.

 ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU ROKA ZA DAVANJE AMANDMANA.pdf69.5 KB

rok proračun amandmani gradsko vijeće novac