Raspisan Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Labin

Raspisan Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Labin

1.1.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članaka 38. – 41. Zakona o Ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 45. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Labin, Upravno vijeće raspisalo je Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Labin.

Osim općih uvjeta propisanih zakonom, kandidat mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,

– posjeduje sposobnost za programsko osmišljavanje, organizaciju i planiranje,

– poznaje rad na računalu,

– aktivan/na u govoru i pismu barem u jednom stranom jeziku.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta na mandatno razdoblje od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

– dokaz o stručnoj spremi (diploma),

– potvrdu o stažu koju izdaje HZMO i dokument iz kojeg je razvidan ostvareni radni staž u struci,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– životopis

– potvrdu ili izjavu o poznavanju stranog jezika i rada na računalu

– program rada za mandatno razdoblje.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, u prijavi na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja, kao i da se ime i prezime odabranog kandidata/kinje objavi na internetskim stranicama.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, bit će pozvani na intervju. Na istome će detaljno obrazložiti program rada za mandatno razdoblje. O vremenu i mjestu održavanja razgovora kandidati/kinje će se obavijestiti putem dostavljenih e-adresa.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Rok za prijavu je 8 dana od objave natječaja.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta kandidati su dužni dostaviti na adresu: Pučko otvoreno učilište Labin, Alda Negrija 11, 52220 Labin, s naznakom: »Natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati«.

Nepotpune i nepravovremeno poslane prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od četrdeset i pet dana od isteka roka za podnošenje prijave.
Više OVDJE. 


pou labin pučko otvoreno učilište labin ravnatelj natječaj