Raspisan Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Labin

Raspisan Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Labin

29.10.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Temeljem članka 38. – 41. Zakona o Ustanovama (N.N. br.76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 45. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Labin, Upravno vijeće raspisalo je Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Labin.

Osim općih uvjeta propisanih zakonom, kandidat mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
 • posjeduje sposobnost za programsko osmišljavanje, organizaciju i planiranje
 • poznaje rad na računalu
 • aktivan/na u govoru i pismu barem u jednom stranom jeziku

Ravnatelja/icu  imenuje Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • dokaz o stručnoj spremi (diploma)
 • potvrdu o stažu koju izdaje HZMO i dokument iz kojeg je razvidan ostvareni radni staž u struci
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • životopis
 • potvrdu ili izjavu o poznavanju stranog jezika i rada na računalu
 • program rada za mandatno razdoblje

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,108/95,108/96,82/01,103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj 157/13,152/14 i 39/18) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, u prijavi na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja, kao i da se ime i prezime odabranog kandidata/kinje objavi na internetskim stranicama.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, bit će pozvani na intervju. Na istome će detaljno obrazložiti program rada za mandatno razdoblje. O vremenu i mjestu održavanja razgovora kandidati/kinje će se obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijavu s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta kandidati su dužni dostaviti na adresu:

Pučko otvoreno učilište Labin
Alda Negrija 11
52220 Labin

s naznakom: „Natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati„.

Nepotpune i nepravovremeno poslane prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

pou labin pučko otvoreno učilište labin ravnatelj natječaj