Projekt Aglomeracije se nastavlja – usvojene izmjene PPU-a Grada Labina

Projekt Aglomeracije se nastavlja – usvojene izmjene PPU-a Grada Labina

19.2.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici održanoj 18. veljače 2020. godine usvojilo je IV. Izmjene i dopune Prostornog  plana uređenja Grada Labina. Usvajanje ovih Izmjena i dopuna Plana iznimno je važno zbog realizacije projekta odvodnje aglomeracije Labin – Raša – Rabac jer nastavak projekta nije moguć ukoliko isti nije usklađen sa prostornim planovima Grada Labina, Općine Raša i Općine Sv. Nedjelja. Stoga su, zaključci i smjernice iz Studije odvodnje Labinštine, a koje se tiču područja Grada Labina, uključene u ove Izmjene i dopune Plana.

Pročelnica upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Anamarija Lukšić i predstavnik izrađivača Plana, Jurcon projekta, Tito Kosty izvijestili su o detaljima PPU-a sa strane struke prije samog donošenja. Prostorni plan uređenja grada Labina usvojenim izmjenama i dopunama usklađen je sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornim planom Istarske županije.

Usklađenje Plana u dijelu  kojim se regulira izgradnja u neizgrađenim odnosno neuređenim dijelovima građevinskih područja naselja omogućava izgradnju  u tim područjima neposrednom provedbom Prostornog plana  bez obveze izrade urbanističkog plana uređenja  osim za područje gradske aglomeracije (Labin, Presika, Vinež, Kapelica, Marciljani), područje naselja Rabac, turističke  zone (TRP Šikuli i Mali Kosi, sva turistička područja),dvije zone na području naselja Ripenda Kras i jedno područje  u naselju Ripenda Verbanci za koje je utvrđena obveza izrade urbanističkog plana.

Izmijenjena su građevinska područja unutar statističkih naselja Bartići i Rabac. Na području naselja Bartići planirano je novo turističko razvojno područje (TRP ) Šikuli površine 5,1 ha i maksimalnim kapacitetom od 400 ležajeva  te sportsko – rekreacijski centar Šikuli. Obuhvat turističko razvojnog područja Girandella  usklađen je sa Prostornim planom Istarske županije na način da je središnji dio zone St. Andrea uključen u stambeni dio naselja , ali uz uvjet da postojeći hoteli u toj zoni  ne mogu mijenjati svoju namjenu. Površina TRP-a Girandella je 66 ha sa maksimalnim kapacitetom  od 7900 ležajeva. Povećano je građevinsko područje Poslovne zone Vinež i time  omogućen daljnji razvoj ove uspješne poslovne zone.

U naselju Vinež je uz postojeće nogometno igralište NK Iskre planiran sportsko rekreacijski centar Vinež koji obuhvaća postojeće igralište i daje uvjete  za razvoj drugih sportskih sadržaja u ovoj zoni  (pomoćno nogometno igralište, manja boćarska dvorana i drugi prateći sadržaji). Regulirani su uvjeti vezani uz tri luke koje se nalaze na području Grada, a to su luka posebne namjene – industrijska luka državnog značaja Plomin  te luke otvorene za javnu promet lokalnog značaja Rabac i Prklog.

U prometnoj infrastrukturi važno je istaknuti da je ovim Izmjenama i dopunama Plana brisana dionica obilaznice zapad koja je prolazila kroz izgrađeni dio naselja Presika, dok je dionica od trgovačkog centra Lidl – Tonci – Presika ostala ista kao što je u važećem Planu. Izmijenjene su u cijelosti odredbe za provedbu Plana kojima se reguliraju uvjeti gradnje i korištenja  u svim zonama različitih namjena, mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno- povijesnih cjelina, postupanje s otpadom, mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i  mjere provedbe plana.

 Kao i do sada tako i ovima Izmjenama i dopunama Plana razvoj gradskih i ruralnih (seoskih) naselja kao i razvoj gospodarskih djelatnosti i infrastrukture na području Grada,  planiran je kroz prostorno razvojnu strukturu i namjenu korištenja prostora, tako da osigura kvalitetan, zdrav, human i društveno siguran životni i radni okoliš uz očuvanje tradicionalnog načina korištenja prostora, ambijentalnih vrijednosti te omogući promjene koje neće umanjiti te vrijednosti.

Gradonačelnik zahvalio na izradi važnog dokumenta i naglasio važnost razvoja labinskih sela

Nakon izlaganja pročelnice Lukšić i njezinih odgovora vijećnicima na postavljena pitanja, za riječ se javio gradonačelnik Glavičić koji je ponajprije zahvalio svima, a posebno pročelnici Anamariji Lukšić na uloženom trudu oko izrade ovog važnog dokumenta.

„Drago mi je, kad su najbitnije stvari u pitanju, da smo zajedno. Labin je premali da bismo se dijelili, kočili i sami sebi otežavali život. Puno obitelji, roditelja, dolazilo je do nas razgovarati o mogućnosti proširenja građevinskih područja u selima, van naselja Labin. Labin ide svojim putem i možemo reći da je razvoj Grada neupitan, kao i Rapca. Ali imamo upita od ljudi, iz naselja iz kojih je izrastao ovaj Grad. Više od 80 posto ljudi koji danas žive u Labinu su iz tih naselja. Nemojmo to zaboraviti. Nemojmo zaboraviti ni svoje korijene. Kako bismo spriječili da se ta sela ugase i da mladi ljudi ostanu na svojim ognjištima treba biti dovoljno pametan, zreo i mudar, da shvatimo na vrijeme kako je Labinština cijela, ne samo Grad Labin, veoma lijepa i da ih upravo kroz Prostorne planove, koje nam radi struka, usmjerimo u zadržavanje i omogućavanje mladima ostanak. Zato dajmo prostora našim mladima, da žive na svojim ognjištima. Radimo sve da po tim selima, gdje su sada „tri nonice i dva psa“, sutra budu mlade obitelji. To radimo, i to je jedini i pravi put da bi ovaj Grad opstao,“ istaknuo je gradonačelnik Glavičić uz napomenu kako je postotak građevinskih područja Grada Labina  na 14% od ukupnog područja, a većina je bazirana na samo naselje Labin te se ovim Planom regulira izgradnja u neizgrađenim odnosno neuređenim dijelovima građevinskih područja naselja te se omogućava izgradnju  u tim područjima neposrednom provedbom Prostornog plana  bez obveze izrade urbanističkog plana uređenja.   

projekt aglomeracije ppu grada labina grad labin gradsko vijeće anamarija lukšić jurcon projekt tito kosty