Prihvaćen Sporazum o preuzimanju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli

Prihvaćen Sporazum o preuzimanju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli

11.8.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli.

Za realizaciju projekta nove Opće bolnice u Puli Istarska županija, sukladno potpisanom Sporazumu s Vladom Republike Hrvatske, prihvatila je sufinanciranje izgradnje na razini 25% ukupne cijene realizacije bolnice. Opća bolnica Pula je sukladno navedenom Sporazumu i Odlukama Vlade Republike Hrvatske i Istarske županije pristupila zaduživanju, te je za tu potrebu uzela dva kredita i to 300 milijuna kuna od Erste&Steiermarkischebank i 300 milijuna kuna od Hrvatske banke za obnovu i razvitak, oba kredita na rok od 18 godina. Kroz nekoliko sastanaka – koordinacija gradonačelnika i načelnika dogovoreno je da će trećinu obaveze koje je Istarska županija preuzela, preuzeti gradovi i općine. Radi se o 50 milijuna kuna koji s pripadajućom kamatom dosežu iznos od 70.078.912,34 kune. Načelnici i gradonačelnici su smatrali da se raspodjela navedene obaveze treba temeljiti na više parametara, među kojima je najvažniji proračun pojedine jedinice lokalne samouprave, ali i broj stanovnika, te broj turističkih noćenja na određenom području. Sukladno takvom stajalištu izrađen je prijedlog koji se temelji na parametrima u kojima proračun utječe 70%, broj stanovnika 20%, a broj noćenje 10% na formiranje obveze za preuzimanje dijela kredita.

Temeljem jučerašnje odluke Gradskog vijeća Grad Labin preuzima obvezu sufinancirati dio kreditne obveze u ukupnom iznosu od 3.579.123,39 kuna u razdoblju od 2018. do 2036. godine i u istom razdoblju u proračunu Grada planirati potrebna sredstva, dinamikom koja je određena.

Ova Odluka pokazuje solidarnost u realizaciji važnog projekta izgradnje i opremanja nove Opće bolnice u Puli kao najznačajnijeg zdravstvenog projekta na području Istarske županije i od iznimnog značaja za zdravstvenu sigurnost njezinih građana i brojnih gostiju koji u njoj borave.

 

 

sporazum financiranje opća bolnica pula