Poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije „Božić u Labinu 2018.“

Poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije „Božić u Labinu 2018.“

3.12.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), članka 7. Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 17/17., 2/18, i 13/18.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije „Božić u Labinu 2018.“

 OPĆI UVJETI:

  - dodijeljene lokacije se moraju koristiti sukladno utvrđenoj namjeni, u skladu sa Odlukom o korištenju javnih površina na području Grada Labina, te drugim pozitivnim propisima,

- nije dozvoljeno davanje dodijeljenih lokacija u podzakup.

 
U slučaju nepoštivanja, prethodno navedenih uvjeta, Grad Labin može oduzeti pravo korištenja dodijeljenih javne površine bez prava na povrat uplaćenih sredstava, te ponuditelj neće imati pravo sudjelovanja u natječajima za korištenje javnih površina.

 

SADRŽAJ PISANE PONUDE:                                                                 

1.    Uredno ispunjeni obrazac za ponudu,

2.    Izvadak iz Registra Trgovačkog suda ili Obrtnog registra ili Registra domaće radinosti ili Registra OPG-a,

3.    Potvrda nadležnog odjela Gradske uprave o podmirenim obvezama prema Gradu Labinu po bilo kojoj osnovi,

4.    Dokaz o uplaćenoj jamčevini,

5.    Fotoelaborat opreme (vrijedi samo za Lokaciju 6. i 7.)

 

Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Labina: HR 4523400091822200000 – jamčevina za korištenje javne površine, s pozivom na broj HR 68 – 1740 – OIB, u visini od 50% početnog iznosa poreza na korištenje javne površine.

 

 DOSTAVA PONUDE:

           Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima, a podnosi se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom "NE OTVARATI – ponuda za korištenje javne površine Božić u Labinu 2018"  adresiranu na Grad Labin, Titov trg 11, a unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja.

            Rok za predaju ponuda ističe 8-og dana od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno do  11. prosinca 2018. godine u 12,00 sati.

Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.          
U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.
Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

božić zakup šank božić u labinu