Općina Kršan daje u zakup poslovne prostore u Kožljaku i Plominu

Općina Kršan daje u zakup poslovne prostore u Kožljaku i Plominu

28.2.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br.91/96, 124/97, 174/04), članka 4. i 6. Odluke o poslovnom prostoru članka ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 1/1998.) i zaključka od 18. veljače 2008. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan objavljuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora

I. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup 2 (dva) poslovna prostora na području Općine Kršan, koji se nalaze u:
a) Kožljaku - u dijelu zgrade označene kao zgr.kat.čest. br. 8/3 u k.o. Kožljak,
b) Plominu, u prizemnom dijelu zgrade označene kao zgr.kat.čest.br. 83 u k.o. Plomin,

II. Površina, djelatnost , početna zakupnina i rok zakupa za poslovne prostore pod točkom I. su:

a) površina – 66,00 m2, djelatnost: trgovačka , početna zakupnina 5,40 kn/ m2 , rok zakupa na 5 godina,
b) površina – 14,00 m2, djelatnost: frizerski salon , početna zakupnina 7,56 kn/ m2 , rok zakupa na 5 godina,

III. Poslovni prostori daju se u zakup uređeni – u viđenom stanju, odnosno u stanju u kojem je zatečen.
Poslovni prostor može se razgledati u dogovoru s djelatnicima općinskih službi, uz prethodnu najavu na tel. broj: 052/863-187.

IV. Ponuditelji su za zakup poslovnog prostora dužni uplatiti jamčevinu u visini 20% od početne cijene mjesečne zakupnine na žiro račun broj: 2402006-1821700003, proračun Općine Kršan s pozivom na broj 22 7706 - JMBG za fizičke osobe, a 21 7706 - MB za pravne osobe.

V. Ponuditelji za prijavu na natječaj moraju dostaviti pismenu ponudu u kojoj navode oznaku prostora za kojeg su zainteresirani, te određenu dokumentaciju, i to:
a) fizičke osobe podnose ponudu putem vlasnika obrta, a ista mora biti pečaćena pečatom obrta i potpisana od strane vlasnika obrta ili ovlaštene osobe. Osim navedenog, fizičke osobe podnose:
- podatke o natjecatelju (adresa, dokaz o hrvatskom državljanstvu),
- dokaz da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku obrtnice) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti,
- dokaz o uplati jamčevine, tj. uplatnica ili virman na ime fizičke osobe (vlasnika obrta) ili na ime obrta,
- potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema Općini Kršan.
b) pravne osobe podnose zahtjev odnosno ponudu putem direktora ili ovlaštene osobe, te ista mora biti potpisana od te osobe i pečaćena pečatom te pravne osobe. Osim navedenog, pravne osobe podnose:
- podatke o pravnoj osobi (sjedište i naziv tvrtke)
- dokaz da pravna osoba ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku rješenja o upisu u sudski registar) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti,
- dokaz o uplati jamčevine, tj. virman na ime društva ili opća uplatnica na ime društva ili svoje osobno ime,
- potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema Općini Kršan.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Ako je za isti poslovni prostor pristiglo više valjanih najpovoljnijih ponuda koje su istovjetne po visini zakupnine, najpovoljniji ponuditelj utvrdit će se izvlačenjem.

Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama i dokazima navedenim u ovom natječaju dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja na oglasnoj ploči Općine Kršan, odnosno od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u “Glasu Istre”.
Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, Komisiji za provođenje natječaja, s naznakom - ponuda za zakup poslovnog prostora - NE OTVARAJ. Ponude će se otvarati komisijski dana 11. ožujka 2008. godine u 11,00 sati, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu.

Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati. Nakon razmatranja ponuda, Komisija utvrđuje listu natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja, te zapisnički utvrđuje koji je ponuđač ponudio najviši iznos zakupnine, a izbor najpovoljnije ponude obavlja Općinsko poglavarstvo. O izboru najpovoljnije ponude svi sudionici biti će obaviješteni u roku 8 dana od dana izbora. Temeljem obavijesti o izboru najpovoljnije ponude, Općinsko poglavarstvo donosi odluku o tome s kojim će natjecateljem sklopiti ugovor o zakupu.

Ukoliko se natječe samo jedan ponuđač, čija je ponuda prihvatljiva, poslovni prostor će se dati tom ponuđaču.
Prije sklapanja ugovora o zakupu najpovoljniji zakupnik dužan je uplatiti troškove obavijesti o objavi natječaja u «Glasu Istre». Svi ostali uvjeti bit će uređeni ugovorom. Ukoliko novi odnosno najpovoljniji zakupnik ne sklopi ugovor o zakupu u roku iz natječaja, ugovor o zakupu sklopit će se sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.
Zakupac je dužan započeti s djelatnošću u poslovnom prostoru u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.
Položena jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, uračunava se u iznos zakupnine. Najpovoljniji ponuđač nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od zaključenja ugovora i ne preuzme poslovni prostor u određenom roku.
Jamčevinu koju su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se najkasnije u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez prava na kamatu.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

objavljeno na oglasnoj ploči Općine Kršan dana 27. veljače 2008. godine

 

www.krsan.hr 

kršan zakup poslovnog prostora Kožljak Plomin gospodarstvo