Održana 5. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - pročitajte odluke

Održana 5. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - pročitajte odluke

17.11.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici  Gradskoga vijeća Grada Labina u četvrtak, 17. studenog 2017. godine donesene su Treće  izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2017. godinu.  Proračun Grada Labina za 2017. godinu donijet je u prosincu 2016. godine, Prve izmjene i dopune u veljači, a Druge izmjene i dopune Proračuna u srpnju 2017.godine u iznosu od 114.874.370,00kuna.

Sveukupni prihodi i primici proračuna po ovim izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 105.597.547kuna, odnosno 96,6 % postojećeg plana, te uvećani za planirani višak iz protekle godine u iznosu od 5.557.520 kuna  iznose 111.155.067  kn.

Najznačajnije promjene Trećih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2017. godinu, je usklađenje prihoda proračuna u skladu sa očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine.

 Prihodi od poreza smanjeni su za 1,17%, odnosno nominalno 300.000 kn. Međutim u stvarnosti nisu smanjeni iz razloga što je prema uputama Ministarstva financija kompenzacijska mjera prema članku 52. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2017. godinu premještena iz prihoda od poreza na dohodak u prihode od pomoći, i to smanjena je za 1.700.000 kn, dok su isti planirani u prihodima od pomoći u iznosu od 1.000.000 kn.

Prihodi od imovine smanjeni su za 6,4% ili 681.000 kn, a planirano je smanjenje naknade od prostora TE Plomin za 1.000.000 kn i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 80.000 kn, uz istovremeno planiranje povećanje prihoda od koncesije za 369.000 kn i prihoda od kamate za 30.000 kn.

 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani su sa uvećanjem od 0,8% ili nominalno 208.500 kn, manjim dijelom se odnosi na proračunske korisnike, dok se najvećim dijelom odnosi na povećanje planiranih sredstava od komunalnog doprinosa.

 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su sa smanjenjem od 38,5% ili 2.191.180 kn. Manja povećanja planiranih donacija se odnose na proračunske korisnike, a preostalo se odnosi na usklađenje sa očekivanim do kraja proračunske godine. Smanjena je planirana kapitalna donacija od trgovačkog društva za izgradnju infrastrukture u ulici Slobode u Labinu u iznosu od 2.000.000 kn i od Komunalnog poduzeća 1. MAJ za izgradnju reciklažnog dvorišta u Ceru u iznosu od 270.000 kn.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su sa smanjenjem od 31,2% ili nominalno 100.000 kn, a odnosi se na smanjenje planiranih sredstava od kazni za prekršaje u prometu.

 Primici od financijske imovine i zaduživanja usklađeni su Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2017. godinu i u potpunosti se odnose na izgradnju sportske dvorane sa pratećim sadržajima.

 Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina – viškovi i manjkovi prihoda po izvorima iznose 5.557.520 kn, usklađeni su u sklopu Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2017. godinu.

Sveukupni rashodi i izdaci proračuna po ovim Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 111.155.067,00 kuna, što je manje u odnosu na prvobitni proračun 3.719.303,00 kuna ili 3,2%.                                

 Rashodi poslovanja smanjeni su za 1,2% ili nominalno 843.238,00 kn.

 Financijski rashodi uvećani su za 31,3% ili nominalno 316.562 kuna, radi povrata neiskorištenih sredstava Ministarstva turizma dobivenih 2015. godine za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije i sanacije velikog kupatila, tople veze i šohta rudarskog kompleksa u iznosu od 302.305,00 kn.

 Subvencije su planirane sa minimalnim uvećanjem od 1,1%, odnosno nominalno 8.000 kn, odnosi se na subvenciju poduzetnika u poduzetničkom inkubatoru.

 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  uvećane su za 257.400 kuna ili 8,9% u odnosu na prvobitan plan. Povećanje ove skupine rashoda u iznosu od 225.000 kn odnosi se na promjenu u kontiranju rashoda kojeg Grad uplaćuje Istarskoj županiji sa namjenom povrat kredita za izgradnju Kaštijuna.

 Naknade građanima i kućanstvima smanjene su za 67.500 kuna ili 1,7%, izvršeno je usklađenje plana i realizacije rashoda nabave školskih udžbenika kao i u dijelu socijalnog programa.  

 Ostali rashodi – donacije uvećani su za 74.400 kuna ili 1,3%. Povećana su sredstva za sufinanciranje Zajednice sportova Grada Labina u dijelu financiranja prijevoza na službena natjecanja i u dijelu financiranja rada stručnih kadrova.

 Na jučerašnjoj sjednici, glasovima većine vijećnika donesen je i Zaključak sa tematske sjednice na temu „Stručna podloga prostora južnog priobalja Grada Labina“.

Izglasani zaključak uvjetuje izradu krajobrazne osnove kompletnog područja čime će se spriječiti planiranje određenih namjena u prostoru koji bi negativno utjecao na zaštićena područja, nadalje, studiju prihvatnih kapaciteta za kompletno područje Grada Labina, te formiranje povjerenstva s članovima pozicije i opozicije za izradu i izbor  izrađivača.

 

 

gradsko vijeće krajobraz prtlog studija odluke