Objavljen Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. – od 4. siječnja mogu se podnijeti zahtjevi za koncesijska odobrenja

Objavljen Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. – od 4. siječnja mogu se podnijeti zahtjevi za koncesijska odobrenja

28.12.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Labina broj 17/2022, od 27. prosinca 2022. a možete ga naći OVDJE.

Na snagu stupa  04. siječnja 2023., te se od toga dana  mogu podnositi zahtjevi za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Labina za 2023. godinu, sukladno odredbama Plana.

Na predmetni Plan izdana je Potvrda Istarske županije, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i infrastrukturu, KLASA: 342-01/22-01/307, URBROJ: 2163-08-01/1-22-04, od 23. prosinca 2022. godine kojom se potvrđuje da mikrolokacije iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Labina za 2023. godinu nisu u suprotnosti s Planom upravljanja pomorskim dobrom Istarske županije za 2023. godinu.

 
Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Labina izdaje Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja, na temelju podnesenog zahtjeva.

Zahtjev se podnosi Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja, putem Grada Labina, Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, Titov trg 11, Labin, na obrascu propisanom Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, a može se predati putem pošte preporučeno ili neposredno- predajom zahtjeva u pisarnici Grada Labina.  

Obrazac zahtjeva kao i sve dodatne informacije o postupku podnošenja zahtjeva možete naći OVDJE. 

 Dan predaje pošti odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje tijelu kojem je upućen.

 Ukoliko podnositelj zahtjeva preda zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja prije stupanja na snagu ovog Plana ili na način različit od propisanog, zahtjev će se odbaciti Rješenjem i neće se razmatrati.

Podnošenje zahtjeva elektroničkim putem bit će omogućeno naknadno (kad se osposobi informacijski sustav javnopravnog tijela povezan na državnu informacijsku infrastrukturu), o čemu će se građani pravovremeno obavijestiti putem internetske stranice Grada Labina.

O zaprimljenim zahtjevima Vijeće odlučuje prema redoslijedu zaprimanja. Ukoliko se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja zahtjeva sa urednim i potpunim zahtjevima, prednost ima podnositelj zahtjeva čiji je zahtjev ranije zaprimljen.

 Vijeće će odbiti zahtjev podnositelja koji ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojoj osnovi.

 

Napomena: na podneseni zahtjev te na rješenje kojim se odlučuje u upravnom postupku potrebno je plaća se upravna pristojba u ukupnom iznosu od 70,00 kuna (zahtjev + rješenje), u državnim biljezima ili uplatom na žiro račun Grada Labina broj HR4523400091822200000, model i poziv na broj: HR68 5703-OIB. Opis plaćanja: upravne pristojbe- koncesijska odobrenja. Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi ili državni biljezi se prilažu uz zahtjev za koncesijsko odobrenje.


pomorsko dobro koncesijsko odobrenje plan upravljanja pomorskim dobrom