Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin

1.10.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” br. 17/19. i 98/19.), i članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16. 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina 1. listopada 2021. godine raspisuje Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin

 
-       1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, u trajanju od 40 sati tjedno

 

UVJETI: za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:                          

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
  • položen stručni knjižničarski ispit
  • najmanje 5 godina rada u knjižnici
  • posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti
  • hrvatsko državljanstvo.


 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. diplomu o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika)

2. potvrdu o položenom stručnom ispitu (izvornik ili ovjerena preslika)

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice)

4. rodni list

5. dokaz o radu u knjižničarskoj struci (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje 5 godina)

6. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (u izvorniku  ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

7. program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje

8. opis stručnog rada

9. životopis.

Ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće Grada Labina na četiri godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana.

Prijave s potrebnom dokumentacijom se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: GRAD LABIN, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “NE OTVARATI - Natječaj za ravnatelja/icu Gradske knjižnice Labin”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Cjelokupni tekst Natječaja preuzmite u prilogu.


ravnatelj gradska knjižnica labin