Ministarstvo zaštite okoliša: inspekcijom utvrđene nepravilnosti u radu Rockwoola

Ministarstvo zaštite okoliša: inspekcijom utvrđene nepravilnosti u radu Rockwoola

15.12.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Dana 8. i 9. prosinca ove godine u tvornici kamene vune obavljen je inspekcijski nadzor inspekcije zaštite okoliša i inspekcije Državnog inspektorata iz područja elektroenergetike i zaštite na radu, izvjestili su iz resornog ministarstva. Kako stoji u datom priopćenju, pri tom je u nadzoru inspekcije zaštite okoliša utvrđivano stanje usklađenosti rada tvornice s uvjetima pokusnog rada određenih u „Planu i programu ispitivanja bitnih zahtjeva za građevinu u tijeku pokusnog rada“, koji su sastavni dio građevinske dozvole, osobito u svezi primjene propisa iz područja općih pitanja zaštite okoliša i zaštite zraka. Utvrđeno je da Rockwool Adriatic d.o.o. na ispustu dimnjaka 10 metara nije do dana inspekcijskog nadzora ispunio obvezu obavljanja prvog mjerenja emisija čestica prašine iz filtra za prašinu iz sekcije rezanja.

 

Nepravilnost koju je utvrdila inspekcija zaštite okoliša obilaskom mjernih postaja odnosila se na odstupanje od tehničkih uvjeta za kratkotrajno čuvanje uzoraka unutar objekta mjerne postaje propisanih Pravilnikom o praćenju kakvoće zraka za mjernu postaju Zajci.

 

Na temelju činjeničnog stanja utvrđenog u nadzoru 8. i 9. prosinca 2008. godine, inspekcija zaštite okoliša pokrenut će novi upravni postupak i Rockwool Adriaticu d.o.o. narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti vezano na obvezu provođenja prvog mjerenja emisija, te odstupanja od odredbi propisa kojim se uređuje način praćenja kakvoće zraka i prikupljanja podataka glede ispunjavanja tehničkih uvjeta za mjerna mjesta.Inspekcije Ministarstva nastavit će provoditi nadzor nad radom Tvornice u skladu s propisima koje su ovlaštene nadzirati.

 

Izvješće u cijelosti pročitajte u nastavku:

 

  Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva odaslalo je danas medijima Izvješće o gradnji i pokusnom radu tvornice kamene vune Rockwool na području općine Pićan kojega je Ministarstvo uputilo Skupštini Istarske županije koja bi danas trebala raspravljati na temu Rockwool-a. Priopćenje pristiglo u redakciju RegionalExpress-a prenosimo u cijelosti. Izvješće o gradnji i pokusnom radu

U postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata "Izgradnja tvornice kamene vune Rockwool" javnosti su bile dostupne sve odgovarajuće informacije i javnost je bila u mogućnosti uključiti se u odlučivanje u procesu planiranja izgradnje nove tvornice. Navodimo kako slijedi: Namjere o izgradnji tvornice bile su objavljene u javnim glasilima i godinu dana prije početka upravnog postupka procjene utjecaja na okoliš.

Javni uvid i javna rasprava provedena je o Prostornom planu uređenja općine Pićan s novim prijedlogom poduzetničke zone Prostorni plan općine Pićan donesen je u skladu s Prostornim planom Županije Istarske. Preduvjet za pokretanje postupka procjene utjecaja na okoliš je usklađenosti zahvata u okoliš s prostorno planskom dokumentacijom. Obavijest o javnom uvidu Studije o procjeni utjecaja na okoliš objavljena je u novinama "Glas Istre" i na oglasnim pločama Istarske županije, Općine Pićan i Općine Kršan. Javni uvid u trajanju od 14 dana proveden je u Općini Pićan gdje je održana i javna rasprava 28. listopada 2005. Tijekom javnog uvida nije zaprimljeno nijedno pisano mišljenje, primjedba ili prijedlog na Studiju ili postupak procjene utjecaja na okoliš. Studiju utjecaja na okoliš je izradila tvrtka Ekonerg d.o.o., ovlaštena od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za izradu takvih elaborata. U izradi Studije sudjelovale su različite struke (strojar, kemijski inženjer, ekolog, građevinar, geolog, pedolog, šumar, meteorolog itd.), a reference pojedinih autora Studije dokazuju reputaciju u struci, uključivo znanstveni status te domaće i međunarodno iskustvo.

Studija je izrađena u skladu s Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš (NN, br. 59/00 i 136/04) i sadrži sva poglavlja propisana člankom 5. Pravilnika, a korištene su metode procjene utjecaja na okoliš u skladu s Pravilnikom i stručnom praksom.

Studijom o utjecaju na okoliš analiziran je utjecaj zahvata izgradnje tvornice kamene vune Rockwool na sastavnice čovjekova okoliša: tlo, utjecaj na vode, mogući utjecaji na podzemne vode, utjecaj na zrak, utjecaj buke, otpad, ekološka nesreća, socio-ekonomski utjecaj, utjecaj na postojeći krajobraz i ostalo. U analizi utjecaja na zrak pretpostavljene mjere zaštite i granične vrijednosti emisija iz postrojenja u skladu su s hrvatskim propisima o emisiji i s europskim uputama o najboljem raspoloživim tehnologijama za industriju proizvodnje kamene vune (Interated Pollution and Prevention and Control – Reference Document on the Best Available Techiques in the Glass Manufacturing Industry, December 2001).

Procjena utjecaja na zrak provedena je primjenom modela disperzije koji se koristi za kompleksna industrijska postrojenja, a uzima u obzir orografiju terena, s obuhvatom najgorih meteoroloških stanja za disperziju. Utjecaj je proveden za sve tvari koje su značajne za tehnologiju kamene vune, a utvrđene uredbom i europskim uputama za tehnologiju kamene vune. Modelom izračunane koncentracije uspoređene su s preporučenim vrijednostima s gledišta utjecaja na zdravlje. Analize su pokazale da zbog novog postrojenja Rockwoola neće doći do pogoršanja postojeće I kategorije zraka (II za ozon), što znači da je s gledišta zaštite zraka zahvat prihvatljiv.

Lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru Izgradnja tvornice kamene vune "Rockwool-CRO 1" izdalo je Ministarstvo, Uprava za prostorno uređenje, klasa: UP/I-350-05/05-01/263, ur.broj: 531-06-05-21 NK od 16. veljače 2006. godine.

U dozvoli su mjere zaštite okoliša definirane Rješenjem koje je izdalo Ministarstvo klasa: UP/I-351-03/05-02/73, ur.broj: 531-08-3-1-AK-05-10 od 19. prosinca 2005. godine, koje je sastavni dio predmetne lokacijske dozvole. Rješenjem je namjeravani zahvat, na temelju Studije utjecaja na okoliš, koju je izradio "Ekonerg" d.o.o. iz Zagreba u lipnju 2005. i doradio u studenom 2005. godine, ocijenjen prihvatljivim za okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i provedbu praćenja stanja okoliša.

Građevinsku dozvolu za gradnju Tvornice kamene vune Rockwool u Pićanu izdalo je Ministarstvo investitoru Rockwool Adriatic d.o.o. pod klasom: UP/I-361-03/06.101/90, ur.broj: 531-10-2-066-06-40 27. srpnja 2006. godine, te je dozvola postala konačna, a 9. rujna 2006. godine i pravomoćna. Građevinska je dozvola izdana u skladu s lokacijskom dozvolom, Rješenjem o zaštiti okoliša i Studijom utjecaja na okoliš, nakon što je investitor ispunio sve zakonom propisane uvjete za izdavanje građevinske dozvole.

U postupku izdavanja građevinske dozvole, u skladu sa Zakonom o gradnji, Ministarstvo je na zakonom propisani način pribavilo potvrde o usklađenosti glavnog projekta s posebnim zakonima i propisima kojima se uređuju područja za koja su nadležna tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima izdale posebne uvjete u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

Rockwool Adriatic d.o.o. je u svojstvu investitora građenja tvornice kamene vune u Pićnu temeljem pravomoćne građevinske dozvole klasa: UP/I 361-03/06-01/90, urbroj: 531-10-2-1-1-066-06-40 od 27. srpnja 2006. godine, na osnovu prijave početka započeo probni rad 17. rujna 2007. godine.

Inspekcija zaštite okoliša je od 17. rujna 2007. godine, odnosno od početka probnog rada u tvornici kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o. u Pićnu do 22. studenoga 2007. obavila 23 nadzora od toga povodom:

- poziva Centra 112 radi pritužbi građana okolnih naselja na dim i neugodne mirise i to u dane 22., 28. i 30. rujna, 7., 16. i 17. listopada, te 10., 13., 20. i 21. studenoga 2007. (10 nadzora),

- prijave nevladinih udruga zbog nepropisnog postupanja s otpadom (21. rujna i 27. listopada),

- provedbe mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša propisanih rješenjem Ministarstva,

- kontrole izvršenja inspekcijskih rješenja,

- utvrđivanja uzroka zastoja u tehnološkom postupku dobivanja kamene vune,

- praćenja rezultata kontinuiranog mjerenja emisija propisanih parametara i ispravnosti rada mjernog uređaja.


U nadzorima obavljenim tijekom 2007. godine inspekcija zaštite okoliša je  utvrdila da se mjere zaštite okoliša ne provode u potpunosti obzirom da:

- nije bio ugrađen uređaj za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak,

- je tijekom proizvodnog postupka suprotno mjerama zaštite zraka propisanih u aktu procjene utjecaja na okoliš, u kupolnoj peći otvaranjem sigurnosnog ventila smještenog na krovu te peći došlo do višekratnog ispuštanja dimnih plinova u zrak kroz dimnjak za nuždu bez prethodnog pročišćavanja.

Budući da je mjerama zaštite određeno da se dimni plinovi iz kupolne peći prije ispuštanja u atmosferu moraju pročišćavati u vrećastim filtrima za uklanjanje čestica, te nakon toga tretirati u komori naknadnog izgaranja i nakon toga ispuštati kroz 75 metarski dimnjak, tvornici kamene vune je 26. rujna 2007. godine temeljem Zakona o zaštiti okoliša rješenjem klasa: UP/I 351-02/07-09/282 naređeno uklanjanje nepravilnosti i nedostataka u radu zbog kojih dolazi do onečišćenja okoliša nepročišćenim dimnim plinovima, te da o svakom ispuštanju kroz dimnjak za nuždu i drugom izvanrednom događaju koji uzrokuje onečišćavanje okoliša obavještava inspektora zaštite okoliša i javnost.

U nadzorima od 16. do 19. listopada 2007. godine analizirani su podaci mjerenja emisija navedenih onečišćujućih tvari pri čemu je utvrđen kvar na mjernom uređaju MCS 100 E, te obzirom da isti nije otklonjen i da nisu bile poznate stvarne vrijednosti onečišćujućih tvari u dimnim plinovima koje se ispuštaju u zrak, 20. listopada 2007. godine rješenjem klasa: UP/I 351-02/07-09/307 urbroj: 531-07-1-24-07-1 Tvornici kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o naređeno je i privremeno obustavljanje proizvodnje kamene vune do uspostave propisanog kontinuiranog praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak. Uvjeti za nastavak probne proizvodnje ispunjeni su nakon što je uvidom u rezultate kontrolnog mjerenja utvrđeno da je kvar na mjernom uređaju otklonjen.

Zbog činjenice da je tvornica u probnom radu, koji predstavlja završnu fazu građenja obavljen je i zajednički nadzor predmetne lokacije građevinske inspekcije i inspekcije zaštite okoliša 21. studenoga 2007. godine osobito radi utvrđivanja činjeničnog stanja kvalitete tehnološko strojarskih radova tijekom građenja tvornice kamene vune Rockwool Adriatic d..o.o. u Potpićanu.

Pritom je građevinska inspekcija Ministarstva utvrdila da se tvornica kamene vune Rockwool odnosno njezin dio gradi protivno konačnoj i pravomoćnoj građevinskoj dozvoli, te je na temelju članka 299. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN, br 76/07) postavljanjem posebnog službenog znaka na predmetnu građevinu naredila zatvaranje gradilišta tvornice, što se odnosi i na pokusni rad kao završnu fazu građenja koji je predviđen građevinskom dozvolom. Naime, pregledom raspoložive tehničke i upravne dokumentacije, obilaskom gradilišta te usmenom raspravom sa sudionicima u gradnji utvrđeno je da je investitor Rockwool Adriatic d.o.o. protivno odobrenoj građevinskoj dozvoli u 30 metarskom dimnjaku izgradio dimovodnu cijev spojenu s peći za sušenje i očvršćivanje, što nije bilo predviđeno glavnim tehnološko strojarskim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole.

Investitor je ujedno bio dužan organizirati izradu pisanog izvješća kojim će se dokazati slijednost projektiranja i ugradnje svih uređaja (senzora, sondi ili drugih mjernih uređaja kojima se kontinuirano mjeri emitirani maseni protok otpadnih plinova, volumni udio kisika, tlak i temperatura sukladno članku 72. Uredbe o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN, br. 21/07), te dokazati slijednost projektiranja i ugradnje svih dijelova uređaja za kontinuirano mjerenje emisija (SO2) na ispustu kupolne peći amonijaka, formaldehida i čestica na ispustu iz vrteće komore i zone sušenja, te amonijaka iz zone hlađenja.

Od investitora je također zatraženo da nakon usklađenja građenja Tvornice kamene vune sa Zakonom o gradnji, prilikom prijave probnog rada obavezno priloži Plan i program ispitivanja bitnih zahtjeva za građevinu u tijeku probnog rada kao i usporedne vrijednosti parametara koji se ispituju u probnom radu i vrijednosti tolerancije, prihvaćene od projektanta glavnog projekta, glavnog nadzornog inženjera i odgovarajućih nadzornih inženjera.

Na temelju inspekcijskog nalaza investitor je zatražio izmjenu i dopunu građevinske dozvole. U tijeku postupka priložena je sva potrebna dokumentacija i Elaborat o utjecaju na kakvoću zraka pri ispuštanju u nuždi kupolne peći, plan upravljanja okolišem u tvornici i opseg mjerenja i određivanje lokacije postaja za praćenje kakvoće zraka. Izmjena i dopuna građevinske dozvole izdana je 11. srpnja 2008. godine.

U inspekcijskom nadzoru građevinske inspekcije koji je obavljen 18. srpnja 2008. godine radi kontrole izvršenja rješenja klasa: UP/I 362-02/07-02/3880, urbroj: 531-07-1-1-08-1 u predmetu obustave daljnjeg građenja tvornice kamene vune Rockwool-CRO 1, neposrednim pregledom lokacije i uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da su ostvareni uvjeti za obustavu postupka u toj upravnoj stvari.

Pokusni rad tvornice na temelju izmjene i dopune građevinske dozvole počeo je 18. kolovoza 2008. godine, a završava 17. veljače 2009. godine.

Na području utjecaja Tvornice postavljene su dvije mjerne stanice, u Zajcima i Čambarelićima. Praćenje i analizu kvalitete zraka obavlja Institut za medicinsko istraživanje Zagreb i Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Građanima su dostupni rezultati mjerenja na internetskim stranicama Zavoda. Mjerenja se obavljaju i s tri ispusta u tvornici.

Inspekcija zaštite okoliša provodi stalni direktni i svakodnevni indirektni nadzor rezultata kakvoće zraka za vrijeme probnog rada tvornice koji je u tijeku.

Od početka probnog rada na temelju izmijenjene i dopunjene građevinske dozvole u razdoblju od 22. kolovoza do 1. prosinca 2008. godine obavljeno je ukupno 13 inspekcijskih nadzora od toga 12 povodom poziva Centra 112 u vezi prijava građana, a u studenom 2008. godine je obavljen i nadzor u vezi načina gospodarenja tvornice kamene vune s otpadom.

Dana 8. i 9. prosinca 2008. godine u tvornice kamene vune obavljen je inspekcijski nadzor inspekcije zaštite okoliša i inspekcije Državnog inspektorata iz područja elektroenergetike i zaštite na radu. Pri tom je u nadzoru inspekcije zaštite okoliša utvrđivano stanje usklađenosti rada tvornice s uvjetima pokusnog rada određenih u „Planu i programu ispitivanja bitnih zahtjeva za građevinu u tijeku pokusnog rada“, koji su sastavni dio građevinske dozvole, osobito u svezi primjene propisa iz područja općih pitanja zaštite okoliša i zaštite zraka.

U vrijeme pokusnog rada tvornica kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o. u obvezi je provoditi ispitivanja ispunjavanja uvjeta koji se odnose na zdravlje i zaštitu okoliša i pratiti emisije u zrak i utjecaj na kakvoću zraka, te s tim u vezi putem ovlaštene osobe obaviti prva mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz ispusta na:

- dimnjaku 75 metara za onečišćujuće tvari u plinovima iz kupolaste peći, vrteće komore i peći za sušenje i očvršćivanje,

- dimnjaku 30 metara za onečišćujuće tvari u plinovima iz zone hlađenja i peći za sušenje i očvršćivanje,

- dimnjaku 10 metara za ispuštanje prašine iz filtra za prašinu iz sekcije rezanja.

Prvo mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak na ispustima dimnjaka 75 i 30 m Rockwool Adriatic d.o.o. obavio je putem ovlaštene osobe Metroalfa d.o.o. iz Zagreba u razdoblju 2.-3. listopada 2008. godine i 20. studenoga 2008. godine, za sve onečišćujuće tvari čije su granične vrijednosti emisija (GVE) propisane člankom 32. Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN, br. 21/07). Mjerene su vrijednosti emisija za praškaste tvari, formaldehid, fenol, hlapive organske spojeve izražene kao ukupni organski ugljik, amonijak (NH3), klorovodik (HCl), fluorovodik (HF), sumporovodik (H2S), ugljikov monoksid (CO), zbroj masenih koncentracija metala, oksida sumpora izraženih kao SO2 i oksida dušika izraženih kao NO2.

Na temelju rezultata mjerenja sadržanih u Izvještaju o prvom mjerenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora br. I – 807-13-08, utvrđeno je da su sve izmjerene vrijednosti u dopuštenim vrijednostima, odnosno da udovoljavaju odredbama članka 32. Uredbe.

Međutim, iz sadržaja navedenog Izvještaja utvrđeno je da Rockwool Adriatic d.o.o. na ispustu dimnjaka 10 metara nije do dana inspekcijskog nadzora ispunio obvezu obavljanja prvog mjerenja emisija čestica prašine iz filtra za prašinu iz sekcije rezanja.

Rockwool Adriatic d.o.o. je u obvezi provoditi i kontinuirana mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak na ispustima kupolne peći (sumporni dioksid), vrteće komore i zone hlađenja (amonijak, formaldehid i čestice), te iz zone hlađenja (amonijak), a tijekom probnog rada na tim ispustima putem ovlaštene osobe obaviti i kalibraciju automatskih mjernih instrumenata sustava za kontinuirano mjerenje emisija radi utvrđivanja udovoljavanja tih instrumenata uvjetima zahtijevane preciznosti mjerenja. U inspekcijskom nadzoru utvrđeno je da je kalibriranje mjernih instrumenata obavljeno u listopadu 2008. godine putem akreditiranog laboratorija Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor. Na temelju izvješća Zavoda utvrđeno je da automatski mjerni instrumenti sustava za kontinuirano mjerenje emisija udovoljavaju zahtijevanoj preciznosti mjerenja.

U vezi praćenja kakvoće zraka na mjernim stanicama u okruženju tvornice, Rockwool Adriatic d.o.o. sukladno mjerama propisanim u Rješenju o prihvatljivosti zahvata na okoliš klasa: UP/I 351-03/05-02/73, urbroj: 531-08-3-1-AK-05-10 od 19. prosinca 2005. godine na tri mjerne postaje izvan poslovnog kruga tvornice: Potpićan 1 – Išišće 20, Potpićan 2 – Oršanići bb i Potpićan 3 – Tupljak 77, provodi praćenje ukupne taložne tvari (UTT) i sadržaj teških metala i sulfata u njoj putem ovlaštene osobe Instituta za medicinska istraživanja (IMI) iz Zagreba, a koja na mjernoj postaji Zajci provodi i mjerenja formaldehida, fenola i amonijaka.

Na temelju godišnjeg Izvješća o praćenju kakvoće zraka u Potpićnu koje je izradio IMI za razdoblje 1.11.2007.-31.10.2008. godine utvrđeno je da izmjerene količine UTT i metala i sulfata u njoj nisu prelazile granične vrijednosti (GV) određene Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN, br. 133/05) i da je s tim u vezi okolni zrak bio I. kategorije kakvoće.

Nepravilnost koju je utvrdila inspekcija zaštite okoliša obilaskom mjernih postaja odnosila se na odstupanje od tehničkih uvjeta za kratkotrajno čuvanje uzoraka unutar objekta mjerne postaje propisanih Pravilnikom o praćenju kakvoće zraka (NN, br. 155/05) za mjernu postaju Zajci.

U dosadašnjem postupanju inspekcije zaštite okoliša u nadzoru tvornice kamene vune donesena su 3 rješenja:

- rješenjem Klasa: UP/I 351-02/07-09/282 od 26. rujna 2007. godine naređeno da se uklone nepravilnosti i nedostaci u radu zbog kojih dolazi do ispuštanja dimnih plinova iz kupolne peći putem dimnjaka za nuždu i premosnice, te time onečišćenja okoliša nepročišćenim dimnim plinovima, o svakom ispuštanju kroz dimnjak za nuždu i drugom izvanrednom događaju koji uzrokuje onečišćavanje okoliša obavještava inspektora zaštite okoliša i javnost

- rješenjem Klasa: UP/I 351-02/07-09/307 od 20. listopada 2007. godine naređeno privremeno obustavljanje proizvodnje kamene vune do uspostave propisanog kontinuiranog praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak,

- rješenjem Klasa: UP/I 351-02/07-27/1039 od 31. listopada 2007. godine naređeno uklanjanje i zbrinjavanje granulirane kamene vune nepropisno odložene na otvorenom prostoru u krugu tvrtke.

Naređene inspekcijske mjere su izvršene, a na temelju činjeničnog stanja utvrđenog u nadzoru 8. i 9. prosinca 2008. godine, inspekcija zaštite okoliša pokrenut će novi upravni postupak i Rockwool Adriaticu d.o.o. narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti vezano na obvezu provođenja prvog mjerenja emisija, te odstupanja od odredbi propisa kojim se uređuje način praćenja kakvoće zraka i prikupljanja podataka glede ispunjavanja tehničkih uvjeta za mjerna mjesta.

Nadležnom prekršajnom sudu su zbog počinjenih prekršaja podnesena i tri zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i to:

- 25. rujna 2007. godine zbog nepostupanja prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša i neobavješćivanja inspektora zaštite okoliša o ispuštanju dimnih plinova preko dimnjaka za nuždu,

- 25. rujna 2007. godine zbog propusta tvrtke da sukladno odredbama Zakona o otpadu u svojstvu proizvođača otpada uz prateći list za opasni otpad, prilikom predaje istog ovlaštenoj osobi prilože Izvješće o fizikalno kemijskim svojstvima,

- 26. studenoga 2007. godine zbog ispuštanja u zrak onečišćujućih tvari - sumpornog dioksida SO2 i amonijaka iznad dopuštenih graničnih vrijednosti propisanih aktom procjene utjecaja na okoliš.

O navedenim zahtjevima prekršajni sud je donio rješenja kojima su izrečene novčane kazne u iznosu od 50.000 kn za Rockwool Adriatic d.o.o., a za odgovornu osobu u Rockwoolu u iznosu od 20.000,00 zbog odstupanja od odredbi Zakona o zaštiti okoliša, te novčanu kaznu u iznosu od 17.000,00 kn za Rockwool Adriatic d.o.o. i 8.000,00 kn za odgovornu osobu, zbog neobavješćivanja inspektora zaštite okoliša o ispuštanju dimnih plinova preko dimnjaka za nuždu, sve na temelju prekršajne prijave podnesene 25. rujna 2007. godine. Zbog propusta tvrtke da sukladno odredbama Zakona o otpadu u svojstvu proizvođača otpada uz prateći list za opasni otpad, prilikom predaje ovlaštenoj osobi priloži Izvješće o fizikalno kemijskim svojstvima, prekršajni sud izrekao je novčanu kaznu u iznosu od 300.000 kn za Rockwool i 15.000 kn za odgovornu osobu. Vezano na zahtjev za pokretanjem prekršajnog postupka od 26. studenog 2007. godine prekršajni postupak još nije okončan. Inspekcije Ministarstva nastavit će provoditi nadzor nad radom Tvornice u skladu s propisima koje su ovlaštene nadzirati.

S poštovanjem,

Ured glasnogovornice

 

Izvješće o gradnji i pokusnom radu tvornice kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o. na području općine Pićan kojega je Ministarstvo uputilo Skupštini Istarske županije(PDF)

Rockwool Ministarstvo zaštite okoliša inspekcijski nadzor mjerenje ekologija kakvoća zraka