Kriteriji, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2015. godinu

Kriteriji, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2015. godinu

5.3.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika 3. ožujka 2015. godine donio je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2015. godinu.

 

Naime, Grad Labin vrši decentralizirane funkcije osnovnog školstva i osnivač je Osnovne  škole Matije Vlačića, Osnovne škole «Ivo Lola Ribar», Centra «Liče Faraguna» i Osnovne umjetničke škole Matka Brajše Rašana.

 

Vlada Republike Hrvatske Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog  financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini utvrdila je godišnju bilancu sredstava za osnovno školstvo u 2015. godini.

 

Grad Labin za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2015. ostvaruje pravo na ukupna sredstva u visini od 2.580.627,00 kuna i to:

 

a)    rashodi za materijalne i financijske rashode 1.964.095,00 kuna

b)    rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola 186.916,00 kuna

c)    rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 429.616,00 kuna.

 

 Ovom Odlukom predlaže se da se sredstva za energente i prijevoz učenika osiguravaju prema stvarnim izdacima, a preostali materijalni i financijski rashodi financiraju se obzirom na broj učenika, broj razrednih odjela, broj područnih škola u odnosu na matičnu školu i dogovora ravnatelja škola.

Tekuće i investicijsko održavanje financira se prema Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Labina za tekuću godinu.        

Kapitalna ulaganja izvršavaju se na osnovi Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Labina  u kojem se planiraju kapitalni projekti osnovnog školstva koji će se realizirati u tekućoj godini.

 

 

ODLUKA O KRITERIJIMA ZA FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNO ŠKOLSTVO 2015.pdf173.52 KB
2015-ODLUKA TABELARNI PRIKAZ BILANČNIH PRAVA ZA FIN MINI FIN STAND OŠ_2015.pdf197.86 KB

obrazovanje ustanove financiranje bilanca ouš matka brajše rašana