JVP Labin raspisala natječaj za prijem u službu

JVP Labin raspisala natječaj za prijem u službu

12.10.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju članka 51. zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19), Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin i Izmjena i dopuna Pravilnika, članka 39. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Labin, te Odluke Vatrogasnog vijeća JVP Labin od 6. listopada 2023.godine, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Labin objavljuje Natječaj za prijam u radni odnos. 

1. VATROGASAC - 2 izvršitelja/izvršiteljice na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri (3) mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete1. Državljanstvo RH

2. Da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca

3. Da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera

4. Da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove

5. Da ima posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

6. Da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

7. Da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.), i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

8. Da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i movine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

9. Da mu nije prestala služba u državnom tijelu ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi teške povrede službene dužnosti izvršnom odlukom nadležnog tijela u razdoblju od četiri godine od prestanka službe odnosno prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu (članak 69. i članak 118. stavak 1. točka 8.Zakona o vatrogastvu)

10. Položen vozački ispit B kategorije

Cjelokupni tekst Natječaja dostupan u prilogu.


Foto: PickPik, free


jvp labin vatrogasac natječaj prijem u službu