JVP Labin: Natječaj za prijam u radni odnos

JVP Labin: Natječaj za prijam u radni odnos

9.8.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 51 Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19.),  Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin i Izmjena i dopuna Pravilnika, članka 39. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Labin,, te Odluke Vatrogasnog vijeća JVP Labin od 04. kolovoza 2021. godine, vršitelj dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Labin, objavljuje Natječaj za prijam u radni odnos
 

VATROGASAC VOZAČ   - 3 izvršitelja/izvršiteljice na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

 
Kandidat mora ispunjavati slijedeće uvjete:

  • Da ima hrvatsko državljanstvo
  • Da je mlađi od  30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca
  • Da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera
  • Da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
  • Da ima posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
  • Da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.), i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
  • Da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i movine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
  • Da mu nije prestala služba u državnom tijelu ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi teške povrede službene dužnosti izvršnom odlukom nadležnog tijela u razdoblju od četiri godine od prestanka službe odnosno prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu (članak 69. i članak 118. stavak 1. točka 8. Zakona o vatrogastvu)
  • Položen vozački ispit C kategorije.Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere kao i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te termin razgovora (intervju) bit će objavljeni najmanje tri (3) dana prije održavanja istoga na službenoj web stranici Javne vatrogasne postrojbe Labin www.jvp-labin.hr i Oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Labin.

Prijave na natječaj podnose se u roku od  8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a dostavljaju se na adresu Javna vatrogasna postrojba Labin,  Dubrova 84, Labin.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim omotnicama sa naznakom «NE OTVARAJ – PRIJAVA NA NATJEČAJ»

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Javna vatrogasna postrojba Labin može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Labin, Zavodu za zapošljavanje Labin i na mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Labin i Grada Labina.

Cjelokupni tekst Natječaja preuzmite na linku.

jvp labin natječaj vatrogasci labin vatrogasac vozač