Javni poziv za korištenje javne površine za postavljanje reklamnog uređaja (display)

Javni poziv za korištenje javne površine za postavljanje reklamnog uređaja (display)

2.2.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), članka 7. Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 17/17., 2/18, i 13/18.), članka 8. stavak 2. Odluke o reklamiranju na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 13/18.) Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje JAVNI POZIV za korištenje javne površine za postavljanje reklamnog uređaja (display).


PREDMET JAVNOG POZIVA:

Davanje na korištenje javne površine na području Grada Labina za postavljanje reklamnog uređaja (display), za lokacije broj 61 i 62 sukladno Planu lokacija za postavku reklamnih predmeta oznake KLASA: 022-05/18-01/2-386 URBROJ: 2144/01-01-18-1 od 05. prosinca 2018. godine.

1. Lokacija 61. Ulica Zelenice, k.č. 202/1 k.o. Novi Labin
početni iznos poreza 7.500,00 kuna/godišnje

2. Lokacija 62. Ulica Aldo Negri, k.č. 1017k.o. Novi Labin
početni iznos naknade 7.500,00 kuna/godišnje


Lokacije su određene grafičkim prikazom i sastavni su dio ovog javnog poziva.

OPĆI UVJETI:

  • najveća dopuštena površina reklamnog uređaja iznosi 15 m2,
  • dodijeljena lokacija se mora koristiti sukladno utvrđenoj namjeni, u skladu sa Odlukom o reklamiranju na području Grada Labina,
  • nije dozvoljeno davanje dodijeljene lokacije u podzakup,
  • korisnik je dužan ishoditi sve potrebne dozvole za postavu displaya sukladno pozitivnim propisima,
  • sve troškove izrade i montiranja reklamnog uređaja te njegovog uklanjanja snosi korisnik,
  • korisnik javne površine je dužan sam osigurati električni priključak,
  • javna površina daje se na korištenje na rok od pet (5) godina od dana potpisa ugovora, uz mogućnost produženja sukladno Odluci o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina,
  • korisnik javne površine omogućiti će Gradu Labinu korištenje reklamnog prostora bez naknade za potrebe reklamiranja manifestacija od važnosti za Grad Labin

DOSTAVA PONUDE:

Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima, a podnosi se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom "NE OTVARATI –ponuda za postavu displaya" adresiranu na Grad Labin, Titov trg 11, a unutarnja sa imenom, prezimenom i adresom ponuditelja.

Rok za predaju ponuda ističe jedanaestog dana od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 11. veljače 2019. godine u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisani poziv zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, na telefon 866-863, 099 2108546 ili e-mail:komunalni.odjel@labin.hr

Cjelokupni tekst natječaja i obrazac prijave preuzmite u prilogu

reklamiranje javna površina display