Izvješće sa 2. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Izvješće sa 2. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

30.6.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Druga redovna, a prva radna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina održana je, 29. lipnja 2021. godine.  Kao prva točka dnevnog reda održana je svečana prisega  vijećnika  Đulijana Kosa (IDS-ISU) a potom je za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Labina iz redova predstavničke većine izabrana vijećnica Renata Kiršić, a iz redova  predstavničke manjine  vijećnica Tanja Pejić na rok od dvije godine, a potom za naredne dvije godine Valdi Gobo.


Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Labina, održane 21. lipnja 2021. godine gradski su vijećnici potvrdili izbor predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina i to : Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,  Komisije za dodjelu priznanja,  Komisije za predstavke i prijedloge, Komisije za nacionalne manjine, Odbora za suradnju s općinama, gradovima, županijama, regijama i međunarodnu suradnju, Odbora za kulturu, Odbora za sport, Odbora za rad, zdravstvo i socijalna pitanja, Odbora za predškolski i školski odgoj i obrazovanje,  Odbora za gospodarstvo,  Odbora za financije, Odbora za zaštitu okoliša, Odbora za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove te Odbora za mjesnu samoupravu.


Gradski vijećnici prihvatili su i izvješća o poslovanju TD LABIN 2000 d.o.o. Labin i  TD 1. MAJ d.o.o. Labin za 2020. godinu.


Sukladno odredbama  Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020.  i Naputka o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave zbog  pada prihoda a u cilju umanjenja negativnih ekonomskih posljedica epidemije korona virusa (COVID-19), a radi pada prihoda u 2020. i 2021. godini u odnosu na 2019. godinu i održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Grada Labina za 2021. godinu, Grad Labin će koristiti sredstva beskamatnog zajma iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 2.000.000,00 kuna, s rokom otplate od tri godine od dana primitka sredstava. S obzirom da se radi o beskamatnom zajmu, a u cilju umanjenja negativnih ekonomskih posljedica, prevencije deficita te održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Grada Labina, a s obzirom na rok povrata od tri godine, beskamatni zajam se pretvara u dugoročni, pa su na današnjoj sjednici  Gradskog vijeća, vijećnici donijeli  Odluku o korištenju beskamatnog zajma iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.


Proračun Grada  Labina za 2021. godinu donijet je u prosincu 2020. godine a Odlukom gradonačelnika preraspodjela sredstava u travnju 2021.godine u iznosu od 129.393.590,00 kuna.


Najznačajnije promjene Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2021. godinu, je smanjenje prihoda poslovanja nastalih kao posljedica epidemije korona virusa COVID 19 kao i uključivanje viška prihoda iz 2020. godine. Prihodi od poreza planirani su sa smanjenjem od 2,10%, odnosno u iznosu od 600.000,00 kn, a smanjen je prihod od poreza na promet nekretnina za 20,00% ili 600.000 kn, s obzirom na slabiju realizaciju prihoda u prvom polugodištu ove godine. U skupini Prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna došlo je do minimalnog povećanja od 0,41% ili 149.768 kn. Međutim unutar skupine došlo je do bitnih promjena, na način da su pomoći usklađene sa već postojećim ugovorima i očekivanjima do kraja godine. Usklađena su sredstva koja se očekuju iz EU projekata koji su pri kraju svoje realizacije, povećana su sredstva od Istarske županije za proslavu 100-te obljetnice Labinske republike u iznosu od 90.000 kn, planirana su sredstva koja su uplatile općine za nabavku mobilne kućice za potresom pogođeno područje u iznosu od 75.620 kn, te su planirana sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavku kanti za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 514.600 kn. U financijskim planovima proračunskih korisnika usklađena su decentralizirana sredstva državnog proračuna za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, te su ista povećana za 174.019 kn, a izvršeno je usklađivanje prihoda i kod ostalih proračunskih korisnika u skladu sa očekivanjima do kraja godine.


Sveukupni rashodi i izdaci proračuna po ovim Prvim Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 131.275.142,00 što je više u odnosu na prvobitni proračun 1.881.552,00 kuna ili 1,45%.Rashodi poslovanja uvećani su za 1,51% ili nominalno 1.360.893kn i sada iznose 91.670.233kuna. Planirana sredstava u skupini rashoda za zaposlene uvećana suza 0,34% odnosno 146.153 kune. Rashodi za zaposlene smanjeni su kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac u iznosu od 162.200 kn uslijed značajnijeg korištenja bolovanja na teret zdravstvenog osiguranja, te Umjetničke škole u iznosu od 14.000 kn i Gradske knjižnice u iznosu od 28.440 kn. Povećanje rashoda za zaposlene planirano je kod Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 32.750 kn za provođenje posebnih mjera zaštite izvan područja redovne djelatnosti iz izvora donacija, kod OŠ Matije Vlačića u iznosu od 32.000 ,00kn za pomoćnike u nastavi za djecu sa posebnim potreba, kod OŠ Ivo Lola Ribar u iznosu od 120.500 kn za produženi boravak u područnoj školi Vozilići financiranog od strane Općine Kršan, kod Centra Liče Faraguna u iznosu od 75.000 kn iz sredstava Državne riznice, kod Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 55.433 kn u sklopu projekta „Krug, kultura, umjetnost, građani“.


Materijalni rashodi su ovim Izmjenama i dopunama uvećani za 2,48%, odnosno nominalno za 763.121 kuna i iznose 31.587.765  kuna. Donošenju Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina prethodilo je prihvaćanje Izmjena i dopuna  Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu, Programa  održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, Programa jačanja gospodarstva za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu,  Socijalnog programa Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu  i Programa promicanja kulture Grada Labina za 2021. godinu i projekciju za 2022. i 2023. Godinu.


Na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina donijeta je i Odluka o raspoređivanju sredstava zarad političkih stranka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2021. godinu. Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđen je jednaki mjesečni iznos od 735,00 kuna koji se mjesečno raspoređuju  političkim strankama prema broju njihovih članova i nezavisnim vijećnicima.


Gradski vijećnici izglasali su i Odluku  o izmjeni Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina kojom se zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina, izuzev garaža i prostora koje koriste udruge, trgovačkih društava u vlasništvu Grada, županije, Republike Hrvatske, ustanove i slične organizacije,te ustanove omogućuje daljnje produženje smanjenja zakupnine za 30 posto do 30. rujna 2021. godine.


 


Naime, radi suzbijanja negativnih gospodarskih posljedica nastalih uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-CoV 2, obzirom na propisane epidemiološke mjere i smanjeni obujam rada zakupnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina,


zakupcima gradskih prostora umanjena je zakupnina  za razdoblje u od 01. travnja 2021. do 30.lipnja 2021., a ova Izmjena Odluke produžuje tu pogodnost za naredno tromjesečje.

grad labin sjednica gradsko vijeće