Informacija o zahtjevu za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole za postrojenje ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Potpićna, operatera ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Potpićna

Informacija o zahtjevu za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole za postrojenje ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Potpićna, operatera ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Potpićna

21.9.2023. // Istarska županija // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 16. stavak 1. i 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je objavilo Informaciju o zahtjevu za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole za postrojenje ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Potpićna, KLASA: UP/I-351-02/23-45/8, UR.BROJ: 517-05-1-3-1-23-2 od 31. kolovoza 2023. godine. 

Operater ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Potpićna prethodno je, 10. rujna 2013. godine ishodio Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I-351-03/12-02/76, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-33, Rješenje o izmjeni i dopuni okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/16-02/29, URBROJ: 517-03-1-3-1-20-32, od  01. travnja 2020. godine, Rješenje o dopuni okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/16-02/29, URBROJ: 517-03-1-3-1-20-36 od 15. veljače 2021. godine, Rješenje o izmjeni i dopuni okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-02/21-45/08, URBROJ: 517-05-1-3-1-22-8 od 11. travnja 2022. godine i Rješenje o ispravku pogreške u rješenju, KLASA: UP/I-351-02/21-45/08, URBROJ: 517-05-1-3-1-22-9 od 28. travnja 2022. godine. 

Predmetni zahtjev za izmjenom i dopunom okolišne dozvole temeljem kojeg je postupak pokrenut odnosi se na ugradnju sustava za smanjenje sumporovog dioksida u otpadnim plinovima nastalim u procesu taljenja u kupolnoj peći. Predmetni sustav za odsumporavanje će u otpadne plinove raspršivati adsorbens natrijev hidrogenkarbonat koji je razvijen za suhu neutralizaciju dimnih plinova nastalih u procesu izgaranja, a koji sadrže kisele onečišćujuće tvari SOx, HF i HCL. Novi sustav biti će integriran sa postojećim sustavom za pročišćavanje otpadnih plinova. Navedene izmjene uvode se radi održavanja polusatnih vrijednosti emisija SOx ispod granične vrijednosti emisija (1.700 mg/Nm3). 

Postupak izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole provodi se temeljem članka 110. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 1., 22. i 23. Uredbe o okolišnoj dozvoli (NN 8/14 i 5/18), te Priloga I, točka 3.4. Uredbe: Taljenje mineralnih tvari, uključujući proizvodnju mineralnih vlakana kapaciteta taljenja preko 20 t/dan. 

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. 

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te dodatno na službenim stranicama Istarske županije i Općine Kršan. 

Očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku obavljati će se sukladno načinu kojim se javnost obavještava pozivom na uvid u nacrt rješenja o izmjeni i/ili dopuni uvjeta okolišne dozvole, a može se dostaviti s pozivom na klasu informacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: UP/I-351-02/23-45/8, elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr, ili na adresu Ministarstva te će se u skladu s rokovima tijekom postupka, isto uzeti u obzir.
 
Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (https://mingor.gov.hr/).

Informacija Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja


Foto: LC Labin.com arhiva


okolišna dozvola okoliš ekologija indutrija proizvodnja rockwool pićan potpićan