Gradsko vijeće večeras donosi Proračun Grada Labina za 2016. godinu

Gradsko vijeće večeras donosi Proračun Grada Labina za 2016. godinu

21.12.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13.), sazivam 23. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u ponedjeljak, 21. prosinca  2015. godine u 18,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11 Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predložen je slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 22. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
 2. Donošenje Trećih Izmjena Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
 3. Donošenje Drugih Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
 4. Donošenje Drugih Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2015. Godinu i projekcije za za 2016. i 2017. godinu
 5. Donošenje Drugih Izmjena Kulturnog programa pod pokroviteljstvom Grada Labina za 2015. godinu i projekcije za za 2016. i 2017. godinu
 6. Donošenje Trećih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
 7. Donošenje Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 9. Donošenje Programa jačanja gospodarstva za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 10. Donošenje Socijalnog programa Grada Labina za 2016. godinu i projekcije      za 2017. i 2018. godinu
 11. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2016.       godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

      12. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada za 2016. godinu i             projekcije za 2017. i 2018. godinu

      13.  Donošenje Plana razvojnih programa za 2016. godinu i projekcije za               20 17. i 2018. godinu

      14.  Donošenje Proračuna Grada Labina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i    2018. godinu

       15.  Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2016. godinu

       16.  Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi

       17.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim         djelatnostima u Gradu Labinu

       18.  Donošenje Odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova

       19.  Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Grada Labina za razdoblje 2016.-2019. godine

       20.  Donošenje Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2016. godinu

        21.  Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i           dopune Statuta Pučkog otvorenog učilišta Labin.

 

 

 

 

PROGRAM PRIPREME I IZGRADNJE 2015 - TREĆE IZMJENE.pdf580.48 KB
DRUGE-IZMJENE-PROGRAMA-ODRŽAVANJA-KOMUNALNE-INFRASTRUKTURE-2015-ZA-GRADSKO-VIJEĆE.pdf379.7 KB
DRUGE IZMJENE KULTURNOG PROGRAMA POD POKROVITELJSTVOM GRADA LABINA.pdf197.97 KB
DRUGE IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU 2015.pdf189.88 KB
TREĆI IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2015.pdf2.25 MB
PROGRAM PRIPREME I IZGR 2016 - PRIJED 11 12 2015-SA AMANDzaprint.-1xls.pdf396.48 KB
PROGRAM-ODRŽAVANJA-KOMUNALNE-INFRASTRUKTURE-2016.pdf368.67 KB
PROGRAM jačanja gospodarstva za 2016 godinu sa projekcijama za 2017 i 2018 godinu - PRIJEDLOG.pdf275.04 KB
SOCIJALNI PROGRAM Grada Labina za 2016 godinu sa projekcijom za 2017 i 2018 godinu.pdf391.58 KB
PROGRAM javnih potreba u sportu Grada Labina za 2016 NACRT PRIJEDLOGA.pdf182.26 KB
PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2016 godinu i projekcija za 2017 i 2018 godinu- NACRT (3).pdf320.57 KB
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA_2015-2017 AL-12 12 2''15 IZMJENE.pdf188.18 KB
ODLUKA_O_IZVRŠAVANJU_PRORAČUNA_ZA_2016 _GODINU.pdf203.38 KB
ODLUKA o socijalnoj skrbi 2015.pdf342.51 KB
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima 2015.pdf129.11 KB
ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI GRAĐEVINSKIH RADOVA - NOVA 2015.pdf152.97 KB
PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI PRIJEDLOG.pdf151 KB
PLAN davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2016.pdf213.82 KB
ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA 2015.pdf177.25 KB

proračun grad labin sjednica koncesija građevinski radovi statut pučko otvoreno učilište labin pou