Dnevni red 90. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

Dnevni red 90. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

5.10.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 41. Statuta Grada Labina, predsjednik Poglavarstva Grada Labina 90. redovnu sjednicu Poglavarstva Grada Labina, koja će se održati u utorak, 7. listopada 2008. godine u 8,30 sati, u prostorijama Grada Labina. Za rad na sjednici, predložen je slijedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 89. redovne sjednice

2. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2007/2008. godinu

3. Razmatranje Izvješća o upisu u osnovne škole na području Grada Labina u školskoj 2008./2009. godini

4. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na subvencioniranje troškova produženog boravka u osnovnim školama

5. Donošenje Odluke o poništenju javne nabave

6. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za usluge projektiranja rekonstrukcije  Rudarske ulice i ul. M. Blažina

7. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za uslugu stručnog nadzora na izgradnji pješačko biciklističke staze Marcilnica – Vinež

8. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za usluge projektiranja cesta

9. Razmatranje Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II faza

10. Razmatranje Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci

11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju parkirališta na kojima se vrši naplata, način naplate i visini naknade za parkiranje

12. Donošenje Zaključka o prenamjeni poslovnih prostora u stambeni prostor

13. Donošenje Zaključka o raspisivanju Natječaja za davanje poslovnih prostora u zakup

14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti  tvrtki „1. Maj Labin“ d.o.o. Labin

15. Molbe i zahtjevi.

sjednica Poglavarstva dnevni red odluke Vinež zakup natječaj 1.Maj Marcilnica pješačka staza rekonstrukcija javna nabava