Dnevni red 24. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Dnevni red 24. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

15.2.2016. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13.), sazivam 24. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati

u ponedjeljak, 22. veljače  2016. godine u 17,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11.

 

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlažem slijedeći   dnevni red:

 

1.Usvajanje zapisnika sa 23. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Labina  za  2015. godinu

3.Donošenje Odluke o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Grada Labina

4.Donošenje Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Labina

5.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina

6.Donošenje Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama

7.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o korištenju javnih površina na području Grada Labina

8.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu i povjeravanju upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu Grada Labina

9.Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

10.Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2016. godinu

11.Donošenje Odluke o uključivanju Grada Labina u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje

12.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Gradonačelnika i zamjenice Gradonačelnika koji dužnost obnašaju profesionalno

13.Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Labina

14.Donošenje Odluke o davanju mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije.

 

Dokumenti

 

 

gradsko vijeće sjednica odluka prostorni plan iž javne površine