Čevrto redovno ispitivanje kakvoće mora u istarskoj županiji bez jačih onečišćenja

Čevrto redovno ispitivanje kakvoće mora u istarskoj županiji bez jačih onečišćenja

24.6.2008. // PRESS.hr // Objavljeno u kategoriji Ekologija

U periodu od 7. do 16. lipnja 2008. godine Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je proveo četvrto redovno ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.
Ukupno je uzorkovano more na 202 mjerna mjesta ili plaža. U periodu uzorkovanja temperatura mora se kretala od 20.2 °C do 24,0°C.
Po pitanju bakterioloških pokazatelja - TC - totalnih koliforma, FC - fekalnih koliforma i FS - fekalnih streptokoka u 88,12 % uzoraka ili na 178 mjernih mjesta zabilježeno je more visoke sanitarne kakvoće.
More dobre sanitarne kakvoće ili more podobno za kupanje, sport i rekreaciju zabilježeno je u 23 uzoraka odnosno na 11,38 % mjernih mjesta.


U uzorku mora uzorkovanog na plaži u TN Monsena - ispod pizzerie, na području Grada Rovinja zabilježeno je more III vrste ili umjereno onečišćeno more. U uzorku mora je identificiran povećan broj ukupnih koliforma, fekalnih koliforma i fekalnih streptokoka ali njihova numerička vrijednost nije prelazila 100 % vrijednost u odnosu na propisan standard. Naime, prema standardu je, za more podobno za kupanje sport i rekreaciju, dozvoljen 500 ukupnih koliforma a nađeno je 680/100 ml morske vode, 100 fekalnih koliforma a nađeno je 168/100 ml vode i 100 fekalnih streptokoka a nađeno je 104/100 ml vode.
U niti jednom uzorku nije zabilježeno more IV vrste ili jače onečišćeno more.

 

http://www.mzopu.hr/more/default.aspx?id=7 


Rezultati ispitivanja se nalaze na web stranicama županije i Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Voditeljica odsjeka za zaštitu okoliša
Ljiljana Dravec, dipl.ing.kem.teh.

turizam zavoj za javno zdravstvo mjerenje kakvoća more