Zapovijed o aktiviranju i stavljanju u punu funkciju Stožera civilne zaštite Grada Labina

Zapovijed o aktiviranju i stavljanju u punu funkciju Stožera civilne zaštite Grada Labina

17.3.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Temeljem članka 24.. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15. i 118/18.), članka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.), te članka 4. Odluke o osnivanju i imenovanu Stožera civilne zaštite Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 8/17. i 3/20.) godine, a sukladno zahtjevu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za aktiviranjem stožera civilne zaštite jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave od dana 17. ožujka 2020. godine (KLASA: 810-03/20-11/3, URBROJ: 511-01-330-20-102) Gradonačelnik Grada Labina dana 17. ožujka 2020. godine, donosi Zapovijed o aktiviranju Stožera civilne zaštite Grada Labina.

Aktivira se i stavlja u punu funkciju do opoziva, Stožer civilne zaštite Grada Labina zbog novonastale situacije vezane uz širenje novog koronavirusa COVID – 19.

Stožer civilne zaštite Grada Labina u obvezi je kontinuiranog praćenja svih odluka, uputa i preporuka koje donosi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske te njihovog promptnog provođenja na svim razinama.


korona virus korona corona stožer civilne zaštite grada labina