Vlada donijela Uredbu o zahvatima u prostoru za koje dozvole izdaje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Vlada donijela Uredbu o zahvatima u prostoru za koje dozvole izdaje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

2.11.2007. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Politika

Na temelju članka 105. stavka 2. u svezi s člankom 212. stavkom 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07), Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu.

Ministarstvo izdaje lokacijsku i građevinsku dozvolu za:

1. Prometne građevine

 • autocestu, osim za rekonstrukciju objekata za naplatu cestarine, pratećeg uslužnog objekata, centara za praćenje i kontrolu prometa, te izvođenje radova kojima se gradi ili postavlja građevina i oprema za zaštitu ceste, prometa i okoliša, stajanka za vatrogasnu postaju i parkiralište za vozila koja prevoze opasni teret,
 • državnu cestu, osim za rekonstrukciju kojom se ne mijenja trasa ceste,
 • cestovni granični prijelaz, osim za rekonstrukciju,
 • željezničku prugu od značaja za međunarodni promet, osim za rekonstrukciju na postojećim pravcima križanja željezničke pruge i ceste, željezničko-cestovnog i pješačkog prijelaza u istoj razini, svodnog puta, konstruktorske građevine, opreme za zaštitne konstrukcije, odvodne konstrukcije, ukrcajno-iskrcajne rampe, perona, kolodvorske i druge uređene površine, manevarske staze, pristupne ceste, požarne ceste, konstruktorske konstrukcije, opreme pružnog donjeg ustroja, pružnog gornjeg ustroja, elektroenergetskog infrastrukturnog sustava, prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog i infrastrukturnog podsustava i ostalih funkcionalnih dijelova i opreme željezničke infrastrukture,
 • željeznički granični prijelaz, osim za rekonstrukciju,
 • aerodrom, osim za rekonstrukciju kojom se ne povećava zgrada za prihvat i otpremu putnika i stvari, te poletno-sletna staza ili stajanka,
 • morsku luku otvorenu za javni promet osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku i morsku luku posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku prema posebnom propisu,
 • luku na unutarnjem plovnom putu i
 • vodnu građevinu za plovidbu (plovni put s pripadajućim objektima i vodne građevine), osim plutajućih objekata povezanih s obalom u funkciji uslužnih djelatnosti;

2. Energetske građevine

 • elektranu instalirane snage 20 MW i veću s pripadajućim građevinama,
 • dalekovod 220 kV i više s trafostanicom i rasklopnim postrojenjem na tom dalekovodu,
 •  međunarodni i magistralni cjevovod koji služi za transport nafte, plina ili naftnih derivata uključivo terminal,  otpremnu i mjerno-regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom,
 • podzemno skladište prirodnog plina,
 • skladište nafte ili njezinih tekućih derivata koji je samostalni objekti kapaciteta 50.000 tona i više, i
 • skladište ukapljenog naftnog plina koje je samostalni objekt kapaciteta 10.000 tona i više;

3. Vodne građevine

 • regulacijsku i zaštitnu vodnu građevinu na vodama I. reda,
 • branu s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadajućim građevinama koje zadovoljavaju kriterije velikih brana,
 • vodnu građevinu za melioracijsku odvodnju površine 10.000 ha i više,
 • vodnu građevinu za vodoopskrbu kapaciteta zahvata 500 l/s i više,
 • građevinu za melioracijsko navodnjavanje i drugo zahvaćanje voda kapaciteta 500 l/s i više i
 • vodnu građevinu za zaštitu voda kapaciteta 100.000 ekvivalentnih stanovnika i više;

4. Proizvodne građevine

 • građevinu za proizvodnju izvora ionizirajućih zračenja,
 • građevinu za proizvodnju kemikalija i kemijskih proizvoda,
 • građevinu za proizvodnju metala,
 • građevinu za proizvodnju nemetala, koksa, cementa, stakla i celuloze,
 • rafineriju nafte i
 • brodogradilište brodova 1.000 GT i više;

5. Ostale građevine

 • vojnu građevinu i građevinu od posebnog značenja za obranu države određenu posebnim propisom,
 • županijski i regionalni centar za gospodarenjem otpadom,
 • građevinu za proizvodnju i skladištenje eksploziva i minsko-eksplozivnih sredstava za gospodarsku uporabu i
 • skladište opasnog otpada.
 • građevinu za koju je izdavanje građevinske dozvole uređeno međudržavnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku


Osim za navedene zahvate u prostoru Ministarstvo izdaje lokacijsku i građevinsku dozvolu i za zahvate u prostoru i građevine za koje je posebnim propisom određena obveza utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u 'Narodnim novinama'.

Dana 1. listopada 2007. godine stupio je na snagu Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07). Prema odredbi članka 105. stavka 1. tog Zakona lokacijsku dozvolu izdaje nadležno upravno tijelo županije na čijem se području planira zahvat u prostoru ako se nalazi izvan područja velikog grada te ako je zahvat u prostoru planiran na području dviju ili više jedinica lokalne samouprave, Grada Zagreba za zahvat u prostoru planiran na njegovom području i velikog grada na čijem je području planiran zahvat u prostoru. Prema odredbi stavka 2. istog članka Ministarstvo izdaje lokacijsku dozvolu za zahvate u prostoru, koje Vlada Republike Hrvatske određuje uredbom, te za zahvat u prostoru koji je planiran na području dviju ili više županija, odnosno Grada Zagreba. Prema, pak, odredbi članka 212. stavka 2. istog Zakona za građevine određene ovom uredbom Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje izdaje i građevinsku dozvolu.

Zahvati u prostoru i građevine za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva prema predmetnom Nacrtu Uredbe izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu određeni su prema kriteriju tehničke zahtjevnosti i važnosti za Republiku Hrvatsku, te su istim obuhvaćeni i zahvati u prostoru i građevine za koje će se propisima o zaštiti okoliša, sukladno IPPC direktivi, odrediti obveza utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.

Prema dosadašnjim propisima, tj. prema Zakonu o prostornom uređenju Ministarstvo je izdavalo lokacijsku dozvolu za građevine određene Uredbom o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 6/00 i 68/03), a građevinsku dozvolu za građevine određene odredbom članka 86. stavka 1. Zakona o gradnji, dok je za ostale građevine lokacijsku i građevinsku dozvolu izdavao ured državne uprave u županiji, odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove prostornog uređenja i graditeljstvo. Nadležnost za izdavanje drugih akata za provođenje prostornih planova te odobravanje građenja i uporabe građevine (rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata, potvrde glavnog projekta i uporabne dozvole) bila je vezana uz nadležnost za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole na način da je ovaj akt za određenu građevinu izdavalo tijelo koje je za istu građevinu bilo nadležno izdati lokacijsku odnosno građevinsku dozvolu. Posljedica takvog načina određivanja nadležnosti za izdavanje ovih dozvola bila je da lokacijsku i građevinsku dozvolu za istu građevinu ne izdaje uvijek isto tijelo.

Podjela nadležnosti između Ministarstva i ureda državne uprave u županiji za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola te drugih akata Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i predmetnim Nacrtom Uredbe se uređuje drukčije nego što je bila uređena Zakonom o prostornom uređenju i Uredbom o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku i Zakonom o gradnji i to tako da će nakon stupanja na snagu predmetne Uredbe lokacijsku i građevinsku dozvolu za određenu građevinu izdavati isto tijelo. Ovakvo uređenje ovoga pitanja ima za posljedicu promjenu nadležnosti za izdavanje lokacijskih i/ili građevinskih dozvola te drugih akata u postupcima koji nisu okončani do stupanja na snagu predmetne Uredbe. Da bi se izbjeglo prekidanje postupaka izdavanja navedenih dozvola i drugih akata koji su u tijeku i sve druge moguće posljedice promjene nadležnosti tijekom tih postupaka, odredbom članka 6. stavka 1. predmetnog Nacrta propisano je da će postupke izdavanja tih dozvola i akata dovršiti tijela koja ih već vode. Odredba stavka 2. istog članka nužna je u navedenom kontekstu radi promjene nadležnosti za izdavanje tih dozvola i akata koja će se dogoditi 1. siječnja 2008. godine.

Spomenutu uredbu prema odredbi članka 340. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Vlada Republike Hrvatske je bila dužna donijeti u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Tekst Uredbe (pdf)

Zagreb, 02. studenog 2007. godine

Ured glasnogovornice

 

Tekst je preuzet sa websitea: Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. www.mzopu.hr