Uskoro lokacijska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju sportske dvorane

Uskoro lokacijska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju sportske dvorane

28.1.2016. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Za rekonstrukciju i dogradnju sportske dvorane Labin koja obuhvaća tri faze gradnje u tijeku je postupak ishođenja lokacijske dozvole. Sukladno Zakonu Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Grada Labina je uputio poziv strankama u tom postupku radi uvida u spis predmeta.

 

Stranka u postupku lokacijske dozvole je podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola u svemu u skladu sa člankom 141. Zakona o prostornom uređenju. Uvid u spis predmeta bit će moguć 8. veljače od 9,00 do 11,00 sati, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju, odnosno  Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Grada Labina.

 

 

dvorana sportska dvorana lokacijska dozvola