Udruge Grada Labina koje se financiraju iz proračuna: najviše novca Crvenom križu Labin - 200 tisuća kuna

Udruge Grada Labina koje se financiraju iz proračuna: najviše novca Crvenom križu Labin - 200 tisuća kuna

24.2.2010. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U svrhu unapređenja kvalitete života građana Grada Labina u svim segmentima, Grad Labin kontinuirano u Proračunu osigurava sredstva za  rad udruga na području grada i šire. Naime, Grad Labin odnosno gradski odjeli svake godine financiraju i pružaju podršku udrugama za realizaciju raznih programa, projekata i aktivnosti koji su od općeg interesa za Grad Labin, a koji ujedno doprinose unapređenju suradnje između Grada Labina i udruga kao i razvoju civilnoga društva.

 

Upravni odjel za samoupravu i opće poslove financira udruge i ustanove u području socijalne skrbi kao i druge udruge građana. Proračunom Grada Labina za 2010. godinu osigurano je 325.000,00 kuna za programe udruga i ustanova u području socijalne skrbi, od čega su 32.000,00 kuna predviđene kao tekuće donacije u novcu – neraspoređena sredstva. Na natječaj za prijavu programa javilo se 23 udruge, a sredstva su odobrena za rad 13 udruga. Najveći iznos sredstava namijenjen je Hrvatskom crvenom križu - Gradskom društvu Labin i to: 200.000,00 kuna te Domu za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom 50.000,00 kuna.

 

Za financiranje ostalih udruga građana osigurano je Proračunom 145.000,00 kuna, od čega tekuće donacije u novcu – neraspoređena sredstva iznose 10.000,00 kuna. Na natječaj se javilo 18 udruga, a sredstva su raspoređena između 16 udruga.

Programom sporta Grada Labina u Proračunu Grada Labina u 2010. godini u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti osigurano je 2.920.000 kn. Programom sportskih manifestacija osigurano je 200 tisuća kuna koje se održavaju pod pokroviteljstvom Grada. Za Program javnih potreba u sportu 2.720,00 kuna, od čega 2.375.000 kuna tijekom proračunske godine će se proslijediti Savezu sportova Grada Labina. Od spomenutog iznosa Savez sportova temeljem financijskog plana iznos od 1.500.000 kn namjenjuje za sufinanciranje sportskih udruga, dok je 875.000 kuna za ostale programe Saveza kao što je prijevoz sportaša, korištenje sportskih dvorana, liječnički pregledi i drugo. Od 1.500.000 planiranih za sportske udruge, 59 % ili 885.000 kn odnosi se na 3 najveća gradska kluba: NK "Rudar", RU "Mladi rudar" i ŽRK "Rudar".

 

Savez sportova broji 31 udrugu, od kojih je 27 poslalo zahtjev za sufinanciranje. Ukupni zahtjevi udruga za 2010. godinu iznose 2.450.000 kn. Financijski plan Saveza sportova Grada Labina može se pronaći na službenim stranicama Saveza, www.ssglabin.hr

Za ustanove, udruge i manifestacije u kulturi sredstva su osigurana u Proračunu Grada Labina na pozicijama Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Programom javnih potreba za kulturu u 2010. godini osigurano je 400 tisuća kuna, a raspoređena su na 18 korisnika. Najveći iznos sredstava odnosi se na Udrugu Limena glazba Labin kojoj će iz gradskog proračuna tijekom godine biti transferirano 98 tisuća kuna.

Mediteranskom kiparskom simpoziju te Udruzi Labin Art Express XXI namijenjeno je po 50 tisuća kuna. Programom javnih potreba u kulturi Grada Labina sufinanciraju se likovni i izdavački projekti, djelatnost pjevačkih zborova, karnevalskih svečanosti, zaštite kulturne baštine te ostali projekti u kulturi. 

 

novac financiranje udruga labin art express limena glazba mediteranski kiparski simpozij crveni križ labin