Stupio na snagu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda!

Stupio na snagu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda!

6.11.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Danas 06.11.2008. stupio je na snaku novi, restriktivni Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda.

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda
objavljen je u NN 125/08 i stupa na snagu 06.11.2008. godine.
Zakonom su zabranjeni:


•sponzoriranje događaja, aktivnosti ili pojedinaca s ciljem , u inkom ili mogu im učinkom izravne ili neizravne promidžbe duhanskog proizvoda ili uporabe duhana.
•izravna i neizravna promidžba duhanskih proizvoda
•prodaja duhanskih proizvoda osobama m la im od 18 godina
•prodaja duhana od osoba mlađih od 18 godina
•prodaja maloljetnicima »biljnih pušilica« i drugih proizvoda za pušenje koji mogu maloljetnike poticati na pušenje
•prodaja duhanskih proizvoda putem interneta
•prodaja duhanskih proizvoda iz automatskih naprava
•prodaja pojedinačnih cigareta, odnosno drugih duhanskih proizvoda izvan originalnog pakiranja proizvođača
•prodaja duhana za oralnu uporabu.

te
•pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima


Sponzoriranje jest svaki oblik doprinosa pravne ili fizičke osobe događaju, aktivnosti ili  pojedincu  s  ciljem ,  učinkom  ili  mogu im  učinkom  izravne  ili neizravne promidžbe duhanskog proizvoda ili uporabe duhana.

Neizravna promidžba duhanskog proizvoda smatra se prikazivanje logotipa i drugih znakova  za  označavanje  duhanskog  proizvoda  na  predmetima  koji  u  smislu  ovoga Zakona nisu duhanski proizvodi.


Promet duhanskih proizvoda jest uvoz i izvoz, skladištenje radi prodaje i prodaja.
Na  svim  prodajnim  mjestima  na  kojima  se  prodaju  duhanski  proizvodi  mora  na vidljivom  mjestu,  tako  da  se  može  pročitati  s  udaljenosti  od  deset  metara,  biti istaknuta  oznaka  o  zabrani  prodaje  duhanskih  proizvoda  osobama  mlađim  od  18 godina.
Prodavač   od  osobe  za  koju  smatra  da  je  mlađa  od  18  godina  može  zatražiti  da odgovaraju om  ispravom  dokaže  punoljetnost. 

Ako  osoba  to  odbije,  prodavač  je obvezan uskratiti prodaju traženoga duhanskog proizvoda.


Javni prostor jest zatvoreni prostor namijenjen skupnom boravku ljudi, a obuhvaća prostore  u  građevinama  u  kojima  se  obavljaju  djelatnosti  iz  područja  zdravstva, zaštite  djece,  socijalne  skrbi,  odgoja  i  obrazovanja,  trgovine,  športa  i  rekreacije, ugostiteljstva i turizma, kulture i umjetnosti, prometa, uključuju i  čekaonice, prostorije
za  sastanke,  sve  dvorane  za  okupljanje  ljudi,  gledališta,  javna  prometna  sredstva, dizala,  kabine  žičare,  javne  zahode  te  otvorene  prostore  namijenjene  održavanju kazališnih i kino predstava, prostore školskih dvorišta, dvorišta zdravstvenih ustanova i druge  prostore  u  kojima  nepušači protiv svoje volje  mogu  biti  izloženi duhanskom dimu.


Zatvorenim javnim prostorom smatra se prostor koji ima krov i potpuno zatvoreno više od polovice površine pripadaju ih stijena


PROVEDBU  ZABRANE  PUŠENJA  OBVEZNI  SU  OSIGURATI  VLASNIK   ILI KORISNIK PROSTORA U KOJEM JE PUŠENJE ZABRANJENO.


Iznimno pušenje je dopušteno:


–  u  posebnim  za  pušače  određenim  prostorima  za  smještaj  gostiju  sukladno propisima o ugostiteljskoj djelatnosti  o  čemu u takvim prostorima mora biti  istaknuta oznaka o dozvoli pušenja,
–  u  posebnim  za  pušenje  određenim  prostorima  u  psihijatrijskim  bolnicama  i  u posebnim  za  pušače  određenim  prostorima  drugih  pružatelja  zdravstvene  skrbi duševno bolesnim osobama, o  čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja i
–u prostorima za pušenje

Prostor  za  pušenje jest  potpuno  zatvoren  prostor  koji  je  fizički  odvojen  od  drugih zatvorenih prostora i posebno uređen isključivo za pušenje.


Prostor za pušenje mora ispunjavati sljedeće uvjete:


– prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor,
– prostor ne smije biti namijenjen prijelazu u druge prostore i ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine javnoga prostora,
– prostor mora biti namijenjen isključivo pušenju,
– u prostoru se ne smije konzumirati hrana ni piće.


Prostor  za  pušenje  mora  biti  zatvorena  prostorija  sa  cijelom  površinom  svih pripadaju ih zidova  i  stropa, s  kliznim vratima koja  se moraju  samostalno  zatvarati.
Zatvoreni prozori i vrata smatraju se kao dio zida.
Iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka »Prostor za pušenje« s navedenim  brojem  osoba  koje  istodobno  prostor  za  pušenje  može  primiti.


Ispred ulaza u prostor za pušenje i  u prostoru  za pušenje mora se osigurati da se u slučaju  kvara  ventilacijskog  sustava  automatski pojavi oznaka »Zabranjeno  pušenje zbog kvara na ventilacijskom sustavu«.
Prostor  za  pušenje  mora  biti  opremljen  ventilacijskim  sustavom  koji  je  sastavni  dio prostora  za  pušenje  i  koji  je  fizički  odvojen  od  drugoga  ventilacijskog  sustava zatvorenoga  javnog  prostora  u  kojem  je  prostor  za  pušenje. 

Duhanskim  dimom onečišćen zrak iz prostora za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora.
Ventilacijski sustav prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora.


Ventilacijskim sustavom  prostora za pušenje mora se u odnosu na  zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje u samom prostoru za pušenje osigurati podtlak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje.
Prostor za pušenje mora biti opremljen uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podtlaku.

 
Ventilacijskim  sustavom  u  prostoru  za  pušenje  mora  biti  osiguran  dovod  zraka  iz otvorenog  prostora  ili  iz  zatvorenog  prostora  u  kojemu  je  pušenje  zabranjeno.
Sustav  izmjene  zraka  mora  se  pročišćavati  tako  da  je  najmanja  osigurana  količina dodatnog  zraka  30  litara  u  sekundi  po  osobi  na  temelju  indeksa  popunjenosti prostora od 0,7 osoba/m2.


Zrak  iz  prostora  za  pušenje  ne  smije  se  reciklirati  nego  mora  putem  ventilacijskog sustava biti izveden u otvoreni prostor.
Projektiranje,  instaliranje  i  održavanje  ventilacijskih  sustava  prostora  za  pušenje mora biti provedeno sukladno posebnim tehničkim propisima kojima se utvrđuju bitni zahtjevi za sustave ventilacije.
Inspekcijski  nadzor  nad provedbom  ovoga Zakona  obavljaju,  svaki u  okviru svojega djelokruga  propisanog  zakonom,  sanitarni  inspektori,  zdravstveni  inspektori, prosvjetni inspektori, inspektori rada i gospodarski inspektori Državnog inspektorata.


U  slučaju  kad  nadležni  inspektor  utvrdi  da  se  duhanski  proizvodi  prodaju  protivno odredbama    Zakona  pravnoj  ili  fizičkoj  osobi  koja  obavlja  djelatnost  prodaje, rješenjem zabranjuje prodaju duhanskih  proizvoda. Rješenjem se utvrđuje se rok do kojeg traje zabrana, a koji ne može biti dulji od šest mjeseci.
Iznimno  kad  nadležni  inspektor  utvrdi  da  se  duhanski  proizvodi  prodaju  osobama mlađim  od  18  godina  usmenim   će  rješenjem  u  zapisniku,  do  otklanjanja  utvrđenih nedostataka, a najkraće  na rok od 30  dana, sukladno  propisima o trgovini, zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi obavljanje djelatnosti trgovine.


Propisane su i visoke nov anom kazne, primjerice od 30.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit  će se pravna osoba za


15. sponzoriranje doga aje, aktivnosti ili pojedinaca s ciljem , u inkom ili mogu im učinkom izravne ili neizravne promidžbe duhanskog proizvoda ili uporabe duhana
16. izravno ili neizravno promicanje duhanske proizvode
19. prodaju duhanskih proizvoda osobama a mlađim od 18 godina
21. nedostatak oznake o zabrani prodaje duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina ili ako nije  istaknuta na vidljivom mjestu tako da se može pročitati s udaljenosti od deset metara, na svakom prodajnom mjestu na kojem se prodaju duhanski proizvodi nema istaknute
24. prodaju duhanskih proizvoda iz automatskih naprava
28. ne osiguravanje  poštivanje zabrane pušenja u zatvorenom javnom prostoru
29. ne ispunjavanje uvjeta prostora za pušenje iz ovoga Zakona.


Za  ove prekršaje kaznit  će se i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.
Novčanom  kaznom  u  iznosu od  500,00  do  1.000,00  kuna  kaznit  e  se  za  prekršaj fizička  osoba  koja  u  ugostiteljskom  objektu  uslužuje  hranu  i/ili  piće,  a  u  kojem  je ugostiteljskom objektu zatečena osoba koja puši.


Novčanom  kaznom  u  iznosu  od  1.000,00  kuna  kaznit  će  inspektor  na  mjestu izvršenja  za  prekršaj  fizičku  osobu ako puši  u  javnom  prostoru  u  kojem  je pušenje zabranjeno
ili ako  besplatno nudi duhanske proizvode na javnom  mjestu in u javnim prostorima.


Vlasnici,  odnosno  korisnici  zatvorenoga  javnog  prostora  obvezni  su  svoj  rad  i poslovanje  uskladiti  s  odredbama  ovoga  Zakona  u  roku  od  šest  mjeseci  od  dana stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno
do 06.svibnja 2009. godine

 

 

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda zakon duhan pušenje cigarete zabrana zdravlje kazna prekršaj novčana kazna