Što znači biti porezni rezident? Tko ne mora platiti porez na dohodak iz inozemstva? Što ako ne prijavite porez?

Što znači biti porezni rezident? Tko ne mora platiti porez na dohodak iz inozemstva? Što ako ne prijavite porez?

23.2.2022. // T - portal // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Kako bi razjasnili sve nejasnoće, tportal je uz pomoć Violete Đebro, više menadžerice u Poreznom odjelu KPMG-a Hrvatska, napravio mali porezni vodič.

Moram li plaćati porez na dohodak u Hrvatskoj ako živim i radim u inozemstvu i uredno plaćam porez na svoju plaću?

Odgovor na ovo pitanje ovisi o tome može li se osobu smatrati poreznim rezidentom ili nerezidentom Hrvatske. Porezna rezidentnost, odnosno nerezidentnost određuje se isključivo prema poreznim propisima i porezni rezident ima obvezu prijaviti bilo koji primitak iz inozemstva u Hrvatskoj. Prijava inozemnog dohotka u nekim slučajevima rezultirat će dodatnom poreznom obvezom u Hrvatskoj dok u nekim slučajevima neće biti dodatne porezne obveze. Nerezident ne mora prijaviti dohodak iz inozemstva u Hrvatskoj.

Što znači biti porezni rezident?

Porezni rezident je osoba koja ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Hrvatskoj prema poreznim zakonima te u ovom kontekstu pojmovi prebivalište i boravište nisu isto kao prebivalište i boravište koje imamo prijavljeno pri MUP-u. Prebivalište prema poreznim zakonima ima osoba koja u vlasništvu ili posjedu ima stan/kuću u Hrvatskoj, pri čemu boravak u njima nije obvezan. Ako osoba ima prebivalište u Hrvatskoj i inozemstvu, a prebivalište obitelji je u Hrvatskoj, smatra se da osoba ima prebivalište u Hrvatskoj i prema tome osoba je porezni rezident Hrvatske. Ako je u primjeni Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i dvije države smatraju osobu svojim poreznim rezidentom prema lokalnim propisima svake od država, osoba može biti rezident samo jedne države, pri čemu najčešće centar životnih interesa u jednoj od država odlučuje o poreznoj rezidentnosti. Centar životnih interesa podrazumijeva obitelj, gospodarske veze, općenito ponašanje osobe koje upućuje na centar životnih interesa u jednoj od država.

Tko je porezni nerezident?

Nastavno na prethodni odgovor, nerezident je osoba koja u Hrvatskoj može imati stan/kuću u vlasništvu, ali ako ima prebivalište i u inozemstvu i obitelj je u inozemstvu, osoba se smatra poreznim nerezidentom Hrvatske. Za samca koji ima nekretninu u Hrvatskoj, a živi i radi u inozemstvu te je inozemna država ona u kojoj se pretežno zadržava, iz koje odlazi na rad, smatra se da ima prebivalište u inozemstvu, odnosno osobu se smatra poreznim nerezidentom Hrvatske.

Kako Porezna uprava zna jesam li porezni rezident ili nerezident Hrvatske?

Porezna uprava ima određene informacije u svom sustavu, međutim nema saznanja o promjeni iz statusa porezni rezident u porezni nerezident dok osoba sama ne prijavi promjenu. Odlazak iz Hrvatske i promjenu u status poreznog nerezidenta treba prijaviti Poreznoj upravi putem TI Upitnika, priložiti potvrdu o rezidentnosti u drugoj državi i tražiti od Porezne uprave da donese odluku o statusu i da se napravi promjena u sustavu Porezne uprave kako bi se evidentirala nerezidentnost.

Ako sam porezni rezident, kako prijavljujem inozemni dohodak u Hrvatskoj?

Porezni zakoni propisuju način prijavljivanja inozemnog dohotka u Hrvatskoj, pa tako postoje dva načina, odnosno roka za prijavu, ovisno o tome je li porez na inozemni dohodak plaćen u inozemstvu prilikom isplate istog dohotka ili nije. Ako porez nije plaćen u inozemstvu, rok za prijavu inozemnog dohotka je 30 dana od dana primitka dohotka. To može biti slučaj za drugi dohodak, dividende i ostalo. Ako je porez na dohodak plaćen u inozemstvu prilikom isplate, rok za prijavu inozemnog dohotka je 31. siječnja za prethodnu godinu, uz prilaganje potvrde o porezu plaćenom u inozemstvu kako bi se inozemni porez mogao uračunati u tuzemnu poreznu obvezu.

Kako se izbjegava dvostruko oporezivanje ako je porez plaćen u inozemstvu?

Metoda izbjegavanja dvostrukog oporezivanja propisana je ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (Hrvatska ima 66 potpisanih takvih ugovora) i treba pogledati odredbe ugovora za svaku vrstu dohotka zasebno. Ako je ugovorom propisana metoda izuzimanja, inozemni dohodak mora se prijaviti u Hrvatskoj, ali se izuzima od oporezivanja, odnosno nema dodatne porezne obveze. Ako je ugovorom propisana metoda uračunavanja, inozemni dohodak mora se prijaviti, na njega će biti obračunata porezna obveza prema hrvatskim propisima te od tako izračunate porezne obveze oduzeti iznos poreza plaćenog u inozemstvu. Ako je u inozemstvu plaćen viši iznos poreza od izračunate obveze u Hrvatskoj, neće biti dodatne porezne obveze. Ako je plaćen manji iznos, bit će dodatne porezne obveze za uplatu.

Ako se dohodak ostvaruje iz države s kojom nemamo ugovor, svejedno se koristi metoda uračunavanja i od porezne obveze u Hrvatskoj oduzet će se iznos poreza plaćenog u inozemstvu.

Što ako sam porezni rezident koji godinama živi i radi u inozemstvu i do sada nisam prijavio inozemni dohodak u Hrvatskoj?

Porezna uprava daje mogućnost svima koji nisu do sada prijavili inozemni dohodak da ga prijave odjednom putem dobrovoljne prijave inozemnog primitka, a u slučaju dobrovoljne prijave neće obračunati zatezne kamate niti pokrenuti prekršajne postupke. Dohodak koji treba prijaviti je za godine od 2016. do 2021., a prijašnje godine su u zastari.


Što ako ne prijavim prijašnje godine, već samo nastavim prijavljivati inozemni dohodak od sada nadalje?

Uz objave kojima poziva porezne rezidente da prijave inozemni dohodak putem dobrovoljne prijave i objašnjava dobrovoljnu prijavu i način podnošenja, Porezna uprava dala je naslutiti da ima podatke o inozemnim dohocima rezidenata te će pokrenuti postupak po službenoj dužnosti i sama utvrditi poreznu obvezu prema podacima kojima raspolaže ako se ne podnese dobrovoljna prijava. U slučaju da Porezna uprava sama, po službenoj dužnosti, pokrene postupke utvrđivanja porezne obveze, obračunat će i zatezne kamate i pokrenuti prekršajne postupke. Isto tako, poreznu obvezu utvrdit će prema propisima koji su bili na snazi u godinama u pitanju.

Nudi li Porezna uprava još neke pogodnosti koje su povezane s dobrovoljnom prijavom?
Da, Porezna uprava će svima koji podnesu dobrovoljnu prijavu omogućiti da se porezna obveza izračuna na jedan od dva načina koji rezultiraju povoljnijom poreznom obvezom: ili primjenom poreznih stopa, razreda i općenito propisa 2022. godine ili primjenom poreznih stopa, razreda i propisa koji su bili na snazi za svaku godinu koja se prijavljuje zasebno. Porezna obveza bit će izračunata prema povoljnijem od dva modela izračuna u slučaju dobrovoljne prijave te svakako preporučujemo da svako za sebe napravi izračun kako bi se vidjelo koji je model povoljniji.

Što još trebam znati ako sam porezni rezident Hrvatske koji ostvaruje dohodak iz inozemstva?
Svakako se treba upoznati s poreznim obvezama, rokovima za prijavu i načinima prijave dohotka. Postoji dosta obrazaca koje treba podnijeti, ne samo za prijavu dohotka, već i informiranje Porezne uprave o njegovom ostvarivanju. Osim upoznavanja s obvezama, treba se upoznati s pravima koja porezni propisi daju poreznim obveznicima, kao što su pravo na uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu, pravo na korištenje poreznih olakšica, pravo na izbor preuzimanja dohotka kako ga je utvrdila država izvora nasuprot utvrđivanju prema hrvatskim propisima, pravo na ulaganje prigovora, žalbi, pokretanja obnove postupka; pravo na povrat poreza plaćenog u drugoj državi, npr. na dividende ako je porez plaćen po višoj stopi od one utvrđene ugovorom, kao i ostala prava.

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je RH sklopila sa drugim zemljama, a koji su sada u primjeni navedeni su ovdje


porez inozemni porez rezidenti nerezidenti inozemni dohodak