Službeno izvješće sa 33. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće sa 33. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

6.11.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U ponedjeljak, 5. studenog 2012. godine održana je 33. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina na kojoj su vijećnici prihvatili 2.Izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2012. Godinu sa izmjenama i dopunama pripadajućih Programa.

 

Naime, Proračun Grada Labina za 2012. godinu donijet je u prosincu 2011. godine a Prve izmjene i dopune Proračuna donesene su u svibnju 2012. u iznosu od 73.528.286,00 kn.

 

Sveukupni prihodi i primici proračuna po ovim izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 71.410.717 kn, odnosno 2.117.569 kuna ili 2,9% manje od prethodnog plana. Najznačajnije promjene Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2012. godinu su slijedeće:

 

U skupini Prihoda od poreza predložena je promjena povećanja u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 810.000 kuna ili 3,2% uslijed povećanja poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada,te je plan prihoda od poreza i prireza usklađen sa ostvarenjem za razdoblje siječanj-rujan 2012. godine.

 

Najznačajnije promjene – smanjenja prihoda planirano je kod Prihoda iz proračuna, a odnosi se na smanjenje kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za rekonstrukciju i sanaciju velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa na Pijacalu u iznosu od 2.000.000 kuna a ista nisu odobrena, te smanjenje 900.000 kuna od Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju deponija Cere, jer su sredstva realizirana u cijelosti prema izvedenim radovima.

 

Značajnije povećanje prihoda predviđeno je u skupini Prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima na kontu Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.058.000 kuna a odnosi se na namjenski prihod iz cijene komunalne usluge za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere, a isti je usklađen sa Komunalnom tvrtkom «1.Maj» Labin.

 

U skupini preostalih vrsta prihoda planirane su manje korekcije u skladu sa očekivanom realizacijom pojedinih vrsta prihoda.

 

Rashodi poslovanja smanjeni su za 0,3% ili nominalno 141.260 kn. Manje povećanje vidljivo je kod materijalnih rashoda u iznosu od 301.918 kuna ili 1,4% a najvećim dijelom odnosi se na povećanje rashoda za materijal i energiju te ostalih nespomenutih rashoda iz izvora općih prihoda proračuna. Planirana je preraspodjele rashoda za Hitnu medicinsku pomoć sa skupine 381- Tekuće donacije na skupinu 363- Pomoći unutar opće države u iznosu od 150.000 kuna.

 

Smanjenje rashoda na skupini Ostali rashodi odnosi se na usklađenje kapitalnih pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu grada,a u skladu sa planiranim namjenskim prihodima.

 

Planirano je smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 11,5% ili nominalno 1.987.500 kn,koja su najvećim dijelom planirana iz pomoći Državnog proračuna za projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju Pijacala. Budući prihodi nisu realizirani bila je nužna i korekcija rashoda.

 

Kod proračunskih korisnika planirano je povećanje rashoda kod Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 153.000 kuna iz razloga povećanja rashoda nastalih uslijed velikog broja požara u ljetnim mjesecima. Navedene rashode nadoknađuju Grad Labin i Općine.

 

Gradski vijećnici donijeli su Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2013. godinu i to za jednu koncesiju za dimnjačarske poslove. Koncesija se daje na rok od 5 godina, s procijenjenom godišnjom naknadom u visini od 20 tisuća kuna.

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Labina Valter Poropat uputio je vijećnicima na javnu raspravu Nacrt prijedloga Odluke o razdoblju u kojem se ne mogu izvršiti građevinski radovi na području Grada Labina. Rok za dostavu prijedloga je 12. studenog 2012. godine do 15,00 sati.

 ZAKLJUČAK o određivanju roka za davanje amandmana na Nacrt prijedloga Odluke o razdoblju u kojem se ne mogu izvoditi građevinski radovi.pdf276.74 KB

 

sjednica gradskog vijeća sjednica valter poropat financiranje