Službeno Izvješće sa 12. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno Izvješće sa 12. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

17.10.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sinoć održanoj 12. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina usvojene su Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2014. godinu, s ciljem korekcije planiranih prihoda prema očekivanim pokazateljima i raspodjela raspoloživih sredstava iz prethodne godine, odnosno višak prihoda iz 2013. godine za Grad Labin i proračunske korisnike.

 

Sveukupni prihodi i primici proračuna po ovim izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od  80.271.041,00 kn, odnosno manje za 8.228.198,00 kn ili 9,3% manje od prethodnog plana. U skupini Prihoda od poreza predloženo je smanjenje od 5,3%, odnosno nominalno 1.550.000,00 kuna, a odnosi se na smanjenje poreza i prireza na dohodak za 6,7% i manje povećanje poreza na tvrtku i poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića za 8,11%.

 

U skupini Prihoda od pomoći najznačajnija promjena, odnosno smanjenje planiranih sredstava odnosi se na pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 8 milijuna kuna sa namjenom sanacije odlagališta komunalnog otpada Cere – II faza, a ista će se realizirati direktnom uplatom u korist računa 1. Maj Labin d.o.o. Labin. Dodatno su planirana sredstva od Fonda za nabavku vozila za prijevoz otpada, a ista su već realizirana. Ostale podskupine prihoda od pomoći usklađena su sa već ostvarenim ili ugovorenim pomoćima iz državnog, županijskog ili općinskog proračuna.   

 

Potpore iz Državnog proračuna za decentraliziranu funkciju školstva i vatrogastva usklađene su sa Odluka o financiranju školstva i Odluka o financiranju JVP. U skupini Prihoda od imovine planirano je povećanje prihoda za 3,1% ili 294.000 kn. U sklopu ove skupine prihoda izvršena je korekcija prihoda u skladu sa očekivanim ostvarenjem, odnosno povećan je plan prihoda od naknade za prostor elektrane, a smanjen je prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, kao i spomeničke rente.

 

U skupini Prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirano je smanjenje prihoda za 1,7% ili 373.000,00 kn. Najznačajnije promjene odnose se na smanjenje planiranih sredstava komunalnog doprinosa i gradskih upravnih pristojbi i povećanje planiranih sredstava komunalne naknade.

 

U sklopu navedene skupine prihoda planirane su i prihodi po posebnim propisima, koji se u najvećoj mjeri odnose na proračunske korisnike, a planirana su sa uvećanjem od 5,5%. U skupini Ostali prihodi izvršeno je usklađenje sa primljenim i očekivanim donacijama u toku godine, a smanjenje se odnosi na planirana sredstva Turističke zajednice Labin za izgradnju parkirališta u Rapcu, a isto će se realizirati iz sredstava komunalnog doprinosa i boravišne pristojbe.

 

 Sukladno smanjenju planiranih  prihoda proračuna i raspoloživim sredstvima iz prethodne godine, predložen je smanjenje rashoda, te preraspodjela rashoda po pojedinim namjenama uvažavajući prioritete u financiranju i realizaciji određenih programa.

 

Rashodi poslovanja smanjeni su za 7,1% ili nominalno 5.119.548,00 kn. Najznačajnije promjene u planiranju rashoda poslovanja, odnosno na ukupno smanjenje utjecalo je smanjenje kapitalne pomoći Trgovačkom društvu 1. Maj Labin u iznosu od 8.000.000,00 kn, a vezano je na smanjenje prihoda iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

U planiranju rashoda za zaposlene masa sredstava je povećana za 0,1%, izvršeno je povećanje sredstava za doprinos za zdravstveno osiguranje, te povećanje pet djelatnika jasličkih skupina Dj. Vrtića „Pjerina Verbanac“, te povećanje dvoje vatrogasaca u JVP Labin, a istovremeno je smanjen broj sezonskih vatrogasaca koji se financiraju iz PVZ Labin i Vatrogasne zajednice IŽ.  Osim navedenog uz financiranje Istarske županije iz sredstava EU fondova dodatno će se financira četiri djelatnika u osnovnim školama za pomoć u nastavi za učenike s poteškoćama.

 

Veće povećanje rashoda od 3,9% ili nominalno 1.160.000 kn planirano je u skupini materijalnih rashoda od čega se 71% povećanja odnosi na proračunske korisnike, odnosno povećanje materijalnih rashoda JVP Labin vezano na novo zaposlene djelatnike, Osnovne umjetničke škole vezano na povećanje broja učenika, Gradske knjižnice vezano na nedostatna planirana sredstva za energiju, OŠ Matije Vlačića i Centra Liče Faraguna vezano na raspored viška prihoda protekle godine, te najveće povećanje kod Dj. Vrtića vezano za raspored viška protekle godine u funkciju investicijskog održavanja i povećanje rashoda za novootvorene jasličke skupine.

 

Osim navedenog što se tiče korisnika proračuna dodatno su osigurana sredstva iz proračuna Grada Labina za JVP Labin za novozaposlene  (plaće i materijalni rashodi), za plaće novozaposlenih u Dj. Vrtiću, a za vanjske korisnike proračunskih sredstava; sufinanciranje Područnu vatrogasnu zajednicu za financiranje sezonskih vatrogasaca, sufinanciranje nabavke CT-uređaja za Opću bolnicu Pula, za Mediteranski kiparski simpozij i za korištenje dvorane Srednje škole.

 

Planirano je smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 23,5% ili nominalno 3.194.400,00 kn, koja su smanjena zbog smanjenja prihoda od komunalnog doprinosa i prekontiranje rashoda vezano na izgradnju trafostanice u poduzetničkoj zoni Vinež – prijenos na kapitalne pomoći. Ovim izmjenama i dopunama planirana su sredstva novog proračunskog korisnika „Osnovne umjetničke škole Matke Brajše Rašana“ koja se financira iz decentraliziranih sredstava Državnog proračuna za školstvo i iz prihoda za posebne namjene, odnosno uplate roditelja polaznika škole.

 

 

Donošenju Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2014. godinu prethodila je rasprava i usvajanje Prvih Izmjena i dopuna Programa pripreme i  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2014. godinu, Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, Programa jačanja gospodarstva za 2014. godinu, Socijalnog programa Grada Labina za 2014. godinu, Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2014. godinu te Kulturnog programa pod pokroviteljstvom Grada Labina za 2014. godinu.

 

 

Gradski vijećnici donijeli su Odluku o izlaganju prodaji građevinske čestice u Poslovnoj zoni Vinež I. faza. Početna cijena zemljišta utvrđena je u iznosu od 20 € po m2 i predstavlja 50% procijenjene tržišne vrijednosti zemljišta kao jedna od mjera za poticanje gospodarstva i zapošljavanja sukladno Zaključku Poglavarstva Grada Labina Klasa: 022-05/09-01/02-55 od 11. ožujka 2009. godine.

 

Na sjednici je prihvaćena Odluka o odobravanju stjecanja nekretnina labinske Srednje škole Mate Blažine i to  k.č. br. 634 sportska dvorana, površine 2024 m2, k.č. br. 633/1 neplodno, površine 2310 m2, (u naravi otvoreno igralište), k.č. br. 633/4 neplodno, površine 2858 m2, (u naravi javna gradska površina ), sve upisane u z.k.ul.br. 255 k.o. Novi Labin, u svrhu sanacije i rekonstrukcije dotrajale sportske dvorane, izgradnje pomoćne dvorane na mjestu otvorenog sportskog igrališta i uređenja cijelog kompleksa sukladno prostorno planskoj dokumentaciji, kao i suvlasnički dio od 3/10 dijela k.č. br. 318 zgrada i dvorište površine 4246 upisane u z.k.ul.br. 342 u k.o. Novi Labin, koji u naravi obuhvaća jugozapadni dio zgrade koji se sastoji od prizemlja i tri kata ( tkz. zgrada '''' RIŠ-a'''' i nekadašnji učenički dom) te u središnjem dijelu zgrade II. kat i potkrovlje, sa pripadajućim zemljištem i zajedničkim dijelovima zgrade, u svrhu prenamjene i uređenja tog dijela zgrade u objekt sa sadržajima za mlade i to - hostel, prostorije za rad neprofitnih udruga, prostorije za poticanje i pružanje pomoći mladim poduzetnicima, organizaciju edukacija, konferencija, seminara i slično – te stvaranja pretpostavki za kandidiranje projekta vezano za realizaciju spomenute prenamjene za dodjelu bespovratnih sredstava EU fondova.

sjednica gradskog vijeća komunalno financiranje