Službeni Izvještaj s 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša

Službeni Izvještaj s 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša

23.8.2018. // Raša.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općinsko vijeće Raše u srijedu, 22. kolovoza 2018. godine, održalo je 12. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 10 od 13 vijećnika.

Na sjednici su razmatrani i donijeti sljedeći akti.

Donijeta je Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Trget. Odluka je donijeta s 8 glasova „za“, te po jednim „suzdržanim“ i „protiv“.


Jednoglasno je donijeta Odluka o izlaganju prodaji nekretnine u naselju Sv. Marina. Putem javnog natječaja izložit će se prodaji, prikupljanjem pismenih ponuda, nekretnine u vlasništvu Općine Raša u 1/1 dijela, i to: k.č. 1403/1 pašnjak sa 892 m2 upisana u z.k.ul. 200 k.o. Prkušnica, te k.č.1403/4 pašnjak sa 893 m2 upisana u z.k.ul. 200 k.o. Prkušnica.Jednoglasno je donijeta Odluka o poništenju postupka dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Raša. Razlog je taj što u postupku, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, nije pristigla ni jedna ponuda.Jednoglasno je donijeta Odluka o osiguravanju obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova putem ovlaštenog dimnjačaraJednoglasno je donijeta Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Drenje.Jednoglasno je donijeta Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja prema priloženom „Opisu projekta/operacije“ unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., na području Općine Raša. Ulaganje se odnosi na izgradnju i opremanje društvenog doma u Sv. Bortulu.


Jednoglasno je donijeta Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša


Jednoglasno je donijet Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Raša za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine. Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 6.654.967,10 kn ili 41,95 % godišnjeg plana. U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 5.221.383,21 kn ili 30,25 % godišnjeg plana.


Jednoglasno je prihvaćeno Polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine.


Jednoglasno su donijete Prve (I) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2018. godinu.


Jednoglasno su donijete Prve (I) izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2018. godinu.


Jednoglasno su donijete Prve (I) izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2018. godinu.


Jednoglasno su donijete Prve (I) izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Raša za 2018. godinu.


Jednoglasno su donijete Prve (I) izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2018. godinu.


Jednoglasno su donijete Prve (I) izmjene i dopune Proračuna Općine Raša za 2018. godinu. Planirani prihodi Proračuna iznose 16.344.997,93 kuna. Sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 14.349.997,93 kuna i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.995.000.00 kuna. Uz to na raspolaganju su i sredstva prethodne godine u iznosu od 780.151,57 kuna. Planirani rashodi i izdaci iznose 17.125.149,50 kuna, a sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 12.957.899,50 kuna i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.167.250,00 kn.


Jednoglasno je donijeta Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.


općina raša općinsko vijeće raša proračun