Redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina u četvrtak 27. studenog 2014. godine - dnevni red

Redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina u četvrtak 27. studenog 2014. godine - dnevni red

26.11.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), sazvana je 13. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u četvrtak, 27. studenog 2014. godine u 17,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11.

 

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predložen je slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 12. redovne sjednice Gradskog vijeća
  2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin
  3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Labina
  4. Donošenje Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2015. godinu
  5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Labinu
  6. Donošenje Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Gradonačelnika i zamjenice Gradonačelnika koji dužnost obnašaju profesionalno
  7. Donošenje Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2015. godinu
  8. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula.

 

 

 

POZIV za 13 redovnu sjednicu GV.pdf312.35 KB
ODLUKA o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2015 godinu.pdf131.97 KB
Godišnje izvješće o radu DV za 2013-2014 .pdf535.9 KB
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima 2014.pdf141.06 KB

savjet mladih gradska palača općina sjednica sjednica gradskog vijeća