Projekt Aglomeracija Labin -Raša -Rabac predstavljen novinarima

Projekt Aglomeracija Labin -Raša -Rabac predstavljen novinarima

16.6.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Kako bi se šira javnost  što bolje upoznala sa projektom Aglomeracije Labin-Raša-Rabac danas je u sjedištu Vodovoda Labin d.o.o., održana prezentacija projekta za novinare.

U sjedištu tvrtke Vodovod Labin d.o.o. uz direktora Alena Golja bili su Klaudio Bastijanić, voditelj projekta, Luka Catela suradnik na projektu, Franko Načinović, tehnički direktor Vodovoda te predstavnik tvrtke Fluming, Miroslav Vujičić, partner u projektu.

Projektom Aglomeracija Labin-Raša i Rabac predviđena je:


-    izgradnja 81,3 km nove kanalizacijske mreže sa izgradnjom preko 2.800 kućnih priključnih okna od čega:


-       50,1 km gravitacijskih cjevovoda


-       12.6 km tlačnih cjevovoda sa izgradnjom 24 crpnih stanica


-       18.6 km vakuumske kanalizacije sa izgradnjom 2 vakuumske stanice


izgradnja 12,7 km kanalizacijskih i 1,8 km oborinskih cjevovoda u sklopu razdvajanja postojećeg mješovitog sustava sa prespajanjem kućnih priključaka


O  Rekonstrukcija 13,2 km postojeće kanalizacijske mreže sa rekonstrukcijom 3 postojeće crpne stanice


O  Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u ukupnoj dužini od 36.9 km sa rekonstrukcijom 2 glavne crpne stanice


O  Izgradnja tri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa pratećom infrastrukturom:


o   UPOV TE Vlaška


o   UPOV Girandella


o   UPOV Plomin – planiran u II.fazi


O  Izgradnja uređaja za pročišćavanje pitke vode sa pratećom infrastrukturom


O  Nabavka nove opreme - specijalnih vozila za održavanje infrastrukture, CCTV kamere, GIS sustava za odvodnju i ostala oprema…


Na području naselja Ripenda Verbanci i Streljana predviđena je izgradnja 4.761 m novih gravitacijskih cjevovoda i 332 m tlačnog cjevovoda sa crpnom stanicom, te rekonstrukcija 1.065 m postojeće vodovodne mreže.


Za područje Labina gdje u većem dijelu postoji kanalizacijska mreža predviđena je izgradnja 3100 m novih gravitacijskih cjevovoda i 821 m tlačnih cjevovoda sa 3 crpne stanice, rekonstrukcija 6.030 m postojeće kanalizacijske mreže te izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u ukupnoj duljini od 2.754 m.


U starijem dijelu Labina predviđa se izgradnja 12.650 m kanalizacijske mreže u sklopu razdvajanja mješovitog sustava sa prespajanjem kućnih priključaka i rekonstrukcijom 9943 m dotrajale vodovodne mreže. Za potrebe razdvajanja, zbog istog rova biti će potrebno rekonstruirati oko 1825 m oborinskih cjevovoda.   


Na području Štrmca, Vineža, Bečići i Ladenci predviđena je izgradnja 10.185 m novih gravitacijskih cjevovoda te dvije crpne stanice sa 157 m tlačnih cjevovoda, te izgradnja novih i rekonstrukcija vodovodnih cjevovoda u ukupnoj dužini od 3.360 m. Na području gdje već postoji kanalizacijske mreža predviđa se rekonstrukcija starih cjevovoda u dužini od 4.058 m kao i rekonstrukcija CS Draga.


Za područje naselja Kapelica, Breg Ivanovci, Salakovci i Breg predviđa se izgradnja vakuumskog sustava kanalizacije. Projektom je predviđena izgradnja 18.575 vakuumske kanalizacije sa dvije vakuumske stanice, 2.673 m gravitacijskih cjevovoda, 1.692 m tlačnih cjevovoda sa 4 crpne stanice te izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih vodovodnih cjevovoda u ukupnoj dužini od 3.478 m.


U naselju Breg uz vodospremu izgraditi će se uređaj za pročišćavanje pitke vode.  Još jedno veliko područje koje do sada kao ni područje Kapelice nije imalo sustav kanalizacije proteže se od naselja Presika, preko Kranjci sve do Rogočane. Na tom je području predviđena izgradnja sedam crpnih stanica sa 3.103 m tlačnih cjevovoda i 13.715 m gravitacijskih cjevovoda putem kojih se taj sustav spaja na vakuumski sustav na Kapelici. Uz to predviđena je i rekonstrukcija 2.685 m postojećih dotrajalih vodovodnih cjevovoda.


Na području Krapna i Raše predviđena je izgradnja 6.984 m novih gravitacijskih cjevovoda i 2 crpne stanice sa 280 m tlačnih cjevovoda, kao i rekonstrukcija starih i dotrajalih vodovodnih cjevovoda u ukupnoj dužini od 6.899 m koje će zbog iskopa u uskim ulicama naselja biti nužno zamijeniti.


Na tom području predviđena je i rekonstrukcija glavne vodoopskrbne crpne stanice Fonte Gaja sa rekonstrukcijom tlačnog cjevovoda koji vodi prema vodospremi Breg i budućem uređaju za pročišćavanje pitke vode u dužini od 806 m koji je glavna žila u vodoopskrbnom sustavu Vodovoda Labin. Projektom se predviđa i izgradnja povratnog cjevovoda pročišćene vode od uređaja za pročišćavanje vode  do vodospreme Raša u duljini od 2.350 m.


Sve otpadne vode sa spomenutih područja prikupljaju se putem spojnog cjevovoda koji gravitacijski teče od Labina do Raše pa preko crpne stanice Raša tlače se do lokacije Te Vlaška gdje će se izgraditi novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, III.stupnja, kapaciteta 20.100 ekvivalent stanovnika sa postrojenjem za obradu mulja i svom potrebnom infrastrukturom. S tog će se uređaja upravljati i sa ostala dva uređaja u Rapcu i Plominu.


Na području Aglomeracije Rabac gdje već u većem dijelu postoji kanalizacijska mreža predviđa se rekonstrukcija dotrajalih kanalizacijskih cjevovoda u dužini 3.142 m, rekonstrukcija tri crpne stanice sa havarijskim ispustima i rekonstrukcija vodovodnih cjevovoda u dužini 4.229 m.

Na području gornjeg Rapca koje do sada nije bilo spojeno na mrežu, te da bi se rasteretila postojeća mreža u starijem dijelu naselja predviđa se izgradnja 2.997 m novih gravitacijskih cjevovoda i dvije crpne stanice sa 235 m tlačnih cjevovoda.


Sve otpadne vode sa aglomeracije Rabac će se od mjesta postojeće taložnice putem dvije nove crpne stanice sa kombinacijom tlačnih i gravitacijskih cjevovoda u ukupnoj dužini od cca 2.200 m transportirati do lokacije gdje će se izgraditi novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Girandella kapaciteta 12.400 ekvivalent stanovnika sa podmorskim ispustom i uključenom potrebnom infrastrukturom.

Na području aglomeracije Plomin predviđena je djelomična rekonstrukcija postojeće kanalizacijske mreže u dužini od cca 900 m, te izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Plomin na novoj lokaciji, kapaciteta 700 ekvivalent stanovnika sa izgradnjom podmorskog ispusta. Za transport otpadnih voda do novog uređaja predviđa se izgradnja nove crpne stanice sa novim tlačnim vodom dužine 2.070 m. Svi radovi na području aglomeracije Plomin predviđeni su u II. fazi zbog mogućeg izmještanja uređaja na novu lokaciju uz veći stupanj pročišćavanja i prijave projekta na druge oblike sufinanciranja.


Za cijeli projekt Aglomeracije Labin, Raša i Rabac ishoditi će se ukupno 22 lokacijske dozvole i 32 građevinske dozvole.   


Do kraja 2023. godine izraditi će se sva projektna dokumentacija kao i izrada tender dokumentacije za raspisivanje postupka javne nabave, te prijava aplikacijskog paketa na EU fondove. Nakon potpisivanja ugovora sa EU fondovima kojeg očekujemo u proljeće 2024. godine raspisati će postupak javne nabave, odabir izvođača te početak radova.  


Trenutno je na novelaciji 15-ta verzija Studije izvedivosti koja se trenutno ažurira sa finalnim podacima iz projektne dokumentacije te će u narednim danima biti poslana na odobrenje u JASPERS.


Prema podacima iz 15-te verzije Studije sukladno novim trendovima na tržištu ukupni trošak cijelog projekta Aglomeracije Labin-Raša i Rabac sa uključenim troškovima imovinsko pravnih odnosa, troškovima nadzora nad radovima, troškovima upravljanja projektom, troškovima nadzora i promidžbe projekta  procjenjuje se na 98.865.404 EUR bez PDV-a, odnosno 123.581.755 EUR sa uključenim PDV-om.


Stopa EU financiranja iznosi 70,12% odnosno 69.324.421 EUR bez PDV-a, dok se 29,88 % odnosno 29.540.983 EUR bez PDV-a financira nacionalnom komponentom i to na način: Hrvatske vode 36,67 % ili 10.831.694,00eura, državni proračun 36,67 % ili 10.831.694 eura i  JLS 26,67% ili 7.877.595 eura. 


Cilj ovog projekta je unaprjeđenje vodnokomunalne infrastrukture na području grada Labina i okolnih općina, odnosno na području aglomeracija Labin-Raša i Rabac.


Generalno se može reći da se ciljevi ovog projekta mogu promatrati kao osiguranje odgovarajućih usluga odvodnje i vodoopskrbe proširenjem i rekonstrukcijom postojeće mreže te nabavom potrebne opreme za održavanje na području IVU Vodovod Labin d.o.o. uz prihvatljivu cijenu vodnih usluga.


Ciljevi ovog projekta su i poboljšanje i zaštita kakvoće vodnih cjelina za koje se očekuje da će se ostvariti proširenjem i rekonstrukcijom sustava odvodnje.

aglomeracija projekt aglomeraciija labin raša rabac odvodnja infrastruktura