Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina na javnoj raspravi

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina na javnoj raspravi

17.11.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Novi Zakon o udrugama koji je Hrvatski Sabor  usvojio, a koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. godine, objavljen je u Narodnim novinama broj 74/2014. od 18 lipnja 2014. godine. Cilj donošenja novog Zakona o udrugama bio je osiguranje učinkovitog djelovanja udruga sa svojstvom pravne osobe te stvaranje preduvjeta za djelotvorno financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj. Usporedo sa time, Hrvatski sabor je usvojio i novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 121/2014, a stupio je na snagu 1. siječnja 2015. godine te se time pitanje poslovanja udruga u Republici Hrvatskoj učinilo transparentnijim i jasnijim.

 

U skladu s odredbama Uredbe, Grad Labin je pripremio prijedlog Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina. Pravilnikom se definiraju i utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada Labina udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Labina. Kako Grad Labin predmetni Pravilnik želi donijeti u suradnji sa svim dionicima u procesu suradnje između civilnog i javnog sektora, stavlja ga na javnu raspravu koja će trajati 30 dana, točnije od 16. studenog do 16. prosinca 2015. godine, nakon čega će uslijediti donošenje konačnog teksta. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane pojedince i udruge da temeljem popunjavanja obrasca dostave svoje prijedloge i sugestije na predloženi Pravilnik.

 

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina

Obrazloženje prijedloga Pravilnika

Obrazac za sudjelovanje u Savjetovanju

 

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe možete uputiti putem obrasca e-poštom na adresu jasmina.mr@labin.hr.

 

 

grad labin javne potrebe pravilnik financiranje proračun