Poziv za predlaganje javnih potreba Grada Labina za 2012. godinu

Poziv za predlaganje javnih potreba Grada Labina za 2012. godinu

1.9.2011. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Grad Labin objavljuje poziv za predlaganje javnih potreba Grada Labina za 2012. godinu. Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Labina su djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Labin. U programe javnih potreba za Grad Labin uvrstit će se ponuđeni programi i projekti iz djelokruga Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove i Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

 

Pravo podnošenja prijave na poziv imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja navedenih u posebnom Pozivu Upravnih odjela. Prijave programa podnose se u pisanom obliku, na obrascima koje izrađuje nadležni Upravni odjel:

- Obrazac za prijavu prijedloga programa/projekata

- Obrazac - financijski plan prihoda i rashoda programa/projekata

 

Obrasci se mogu preuzeti u Pisarnici Grada Labina, Titov trg 11 i na internetskim stranicama Grada Labina i to:

- Obrazac za prijavu programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Grada Labina u 2012. godini (u prilogu),

- Financijski plan prihoda i rashoda programa/projekta (u prilogu),

- Obrazac za prijavu programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju i sportu Grada Labina u 2012. godini (u prilogu),

- Financijski plan prihoda i rashoda programa/projekta (u prilogu),

- Obrazac za prijavu programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u socijalnoj skrbi, zdravstvu i ostalih potreba Grada Labina u 2012. godini (u prilogu),

- Financijski plan prihoda i rashoda programa/projekta (u prilogu).

 

 

Uz prijavu se dostavlja:

 - Preslika Rješenja – dokaz o upisu u sudski ili drugi registar (ustanova, udruga i dr.) sa svim kasnijim izmjenama u registraciji (preslika)

- Financijsko izvješće o primicima i izdacima u 2010. godini i za  period siječanj - lipanj 2011. godine sa analizom izvršenja programa rada

- Preslika zapisnika o posljednjoj održanoj skupštini.

 

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava počinje teći slijedećeg dana od dana objave ovog Poziva na Oglasnoj ploči i u javnom glasilu, a ističe 22. rujna 2011. godine. Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Pisarnicu Grada Labina ili poštom na adresu:

 

GRAD LABIN

Titov trg 11

52220 Labin

 

Potrebne priloge možete preuzeti na službenim stranicama Grada Labina

 

financiranje poticaji javne potrebe natjecaj