Poziv za dodjelu sredstva iz IPARD programa za: Mjeru 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa

Poziv za dodjelu sredstva iz IPARD programa za: Mjeru 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa

27.8.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za: Mjeru 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa.

 

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz IPARD programa (Instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponente V–Ruralni razvoj), sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa (Narodne novine br.: 72/12, 93/12).

 

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe (isključujući udruge), u rangu mikro poduzetnika, u sustavu PDV-a sukladno Prilogu II. Pravilnika, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom.

 

Prijava se dostavlja zajedno s propisanom dokumentacijom u dva primjerka (original i kopija numeriranih stranica) preporučenom poštom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269/d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za IPARD, Mjera 302«.

 

Obrazac za podnošenje prijave nalazi se na web-stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr i Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr . Obrazac se popunjava u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjava ručno mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku i jednoj kopiji, u zatvorenoj omotnici

 

Rok za podnošenje prijava počinje teći 20. kolovoza 2012. i traje do 24. rujna 2012.

Prijave pristigle prije i nakon naznačenoga roka neće se razmatrati.

 

Javni natječaj u cijelosti nalazi se u privitku. 

 Javni natječaj za dodjelu sredstva iz IPARD programa za Mjeru 302.pdf31.74 KB

 

agencija poljorivreda gospodarstvo ipard program eu fondovi eu financiranje