Općinsko vijeće Pićan povećalo komunalnu naknadu za 33 posto, a ukinulo prirez od 2 posto

Općinsko vijeće Pićan povećalo komunalnu naknadu za 33 posto, a ukinulo prirez od 2 posto

26.11.2021. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Politika

Stručna suradnica za poslove proračuna, računovodstva i financija Samanta Floričić Fonović, na sjednici Općinskog vijeća Pićna iznijela je i obrazložila prijedlog proračuna Općine Pićan za 2022. godinu i projekciju za 2023. i 2024. godinu. Kako je rekla, proračunom za 2022. godinu predloženi su prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 15.363.200 kuna. Proračun za 2023. godinu planira se u iznosu od 13,4 milijuna, a za 2024. godinu 13,2 milijuna kuna.

Za vrtić 2 milijuna kuna

U proračunu za 2022. godinu najznačajnije prihode čine prihodi od poreza i to 3,5 milijuna kuna s udjelom 22,6 posto na ukupne prihode, pomoći u visini 2,5 milijuna kuna s udjelom 16,3 posto, prihodi od imovine 1,3 milijuna s udjelom 8,4 posto te prihodi po posebnim propisima od 5 milijuna kuna s udjelom 33,4 posto. Najveći rashodi odnose se na Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to 3,3 milijuna kuna s udjelom 21,5 posto ukupnih rashoda, financiranje Dječjeg vrtića "Lišnjak" u Pićnu u visini 2 milijuna kuna, donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela vrijedno gotovo dva milijuna kuna te protupožarna i civilna zaštita 1,8 milijuna kuna.

Prijedlog proračuna upućen je na javno savjetovanje koje traje do 9. prosinca, do kada je i rok za dostavu prijedloga i vijećničkih amandmana.

Vijeće je u nastavku sjednice povećalo vrijednost boda komunalne naknade koja će poskupiti za 33 posto. Vrijednost boda komunalne naknade određuje se u kunama po četvornome metru korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave, iznosi isto za sve zone i, kako je obrazloženo, nije povećana od 2012. godine i iznosi 3 kune po četvornom metru korisne stambene površine. Polazište za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade bila je procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture, a s obzirom na to da je od 2012. godine do danas komunalna infrastruktura u svim naseljima izgrađena i unaprijeđena, tako su povećavani i troškovi za održavanje pa je prihvaćeno povećanje vrijednosti boda kako bi sredstva za održavanje komunalne infrastrukture, ali i izgradnju nove, bila dostatna za potrebe naselja. Tako je, usvajanjem ove Odluke, vrijednost boda povećana s tri na četiri kune po kvadratu mjesečno, odnosno s 36 na 48 kuna po kvadratu godišnje.

Usvajanjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Pićan jednoglasno je donijeta odluka da se dosadašnja stopa prireza porezu na dohodak od dva posto ukida. Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka. Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak. Prirez je bio isključivo prihod općinskog proračuna, a od 1. siječnja 2022. godine se ukida.

Odlukom vijećnika bit će raspisan natječaj o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Pićan, koje se nalaze u naselju Sv. Katarina, selu Orič, a koje predstavljaju poljoprivredno zemljište te su trenutno bez svrhe, odnosno korištenja, te se mogu klasificirati kao višak imovine koja nema definiranu javnu namjenu. Ukupna procijenjena tržišna vrijednost je nešto manje od 50 tisuća kuna. S obzirom na to da predmetne nekretnine trenutno ne daju nikakve rezultate u imovini Općine Pićan, njihovom prodajom ukinut će se održavanje i obveze na navedenim nekretninama, a one će dobiti novu svrhu. Odlukom o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama određeno je da će Ivana Tončić, Martina Bilić i Mirjana Ban provesti natječajni postupak.

Branko Biočićopćina pićan komunalna naknada pićan sjednica općinsko vijeće