Odabran izvođač radova za izgradnju novog parkinga u Rapcu

Odabran izvođač radova za izgradnju novog parkinga u Rapcu

19.4.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Nakon što je u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina dana 25. veljače 2019. godine pod brojem 2019/S 0F2-0006522 objavljena obavijest o nabavi za Izgradnju parkirališta i potpornog zida u Rapcu, 18. ožujka obavljeno je javno otvaranje ponuda. U propisanom roku pristigle su tri ponude.

Pregled i ocjenu ponuda izvršilo je stručno povjerenstvo za javnu nabavu, o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu utvrdilo je da ponuda ponuditelja DE CONTE d.o.o., Labin, nakon pregleda i ocjene ponuda u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije o nabavi, te je prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena najpovoljnijom.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu predložilo je Gradonačelniku Grada Labina da donese Odluku o odabiru ponude ponuditelja: DE CONTE d.o.o., Labin za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za radove na Izgradnji parkirališta i potpornog zida u Rapcu sa ponuđenom cijenom od 1.358.491,00 kuna bez PDV-a.

Planirani dovršetak radova je 45 dana od dana uvođenja u posao.

de conte parking rabac radovi