Od danas veća zaštita potrošača u EU: Pogledajte što se mijenja

Od danas veća zaštita potrošača u EU: Pogledajte što se mijenja

13.6.2014. // Index.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Dobre vijesti stižu za više od 507 milijuna potrošača u Europi: novim zakonom njihova su prava od danas ojačana diljem EU-a. 
 
Novom se Direktivom EU-a o pravima potrošača, koja je sada stupila na snagu, jačaju prava potrošača gdje god i kad god kupovali u Europi, bilo na internetu ili u lokalnim trgovinama.
 
Poduzećima će jednako tako koristiti ova nova pravila kojima se uspostavljaju jednaki tržišni uvjeti, što trgovcima omogućuje jeftiniju ponudu njihovih proizvoda i usluga međunarodnim potrošačima. 10 glavnih promjena u novim pravilima EU-a za zaštitu potrošača
 
Prijedlogom će se ukloniti skrivene naknade i troškovi na internetu
 
Potrošače će se zaštititi od „skrivenih troškova” na internetu. Takvi troškovi obuhvaćaju prijevare kojima se korisnike želi navesti da plate za tzv. "besplatne" usluge, poput horoskopa i recepata. Odsada potrošači moraju izričito potvrditi da su razumjeli da takve usluge moraju platiti.
 
Povećana transparentnost cijena
 
Trgovci moraju otkriti ukupnu cijenu proizvoda ili usluge te svih dodatnih naknada. Kupci na internetu neće imati obvezu platiti naknade ili druge troškove ako o tome nisu bili na odgovarajući način obaviješteni prije izvršenja narudžbe.
 
Zabrana unaprijed označenih polja na web-stranicama
 
Pri kupnji na internetu, na primjer tijekom kupnje avionske karte, mogu biti ponuđene dodatne opcije, poput putnog osiguranja ili najma automobila. Te se dodatne usluge mogu prikazati u obliku takozvanih unaprijed označenih polja. Trenutačno su potrošači često primorani ukloniti oznaku s tih polja kada nisu zainteresirani za navedene dodatne usluge. Novom će se direktivom diljem Europske unije zabraniti unaprijed označena polja.
 
Rok od 14 dana za predomišljanje u pogledu kupnje
 
Rok u kojemu potrošači mogu odustati od kupoprodajnog ugovora povećan je na 14 kalendarskih dana (u usporedbi s dosadašnjih sedam dana, kako je utvrđeno postojećim zakonodavstvom EU-a).
 
To znači da potrošači, ako se predomisle, mogu vratiti robu iz bilo kojeg razloga.
 
Raspolažu i dodatnom zaštitom u slučaju nedostatka informacija: ako prodavač nije jasno informirao kupca o pravu na odustajanje, rok za povrat produljit će se na godinu dana.
 
Potrošači će isto tako biti zaštićeni i imati pravo na odustajanje u pogledu traženih posjeta, poput slučajeva kada se trgovac unaprijed obratio potrošaču i nagovorio ga da pristane na posjet. K tome, više neće biti potrebno razlikovati tražene od netraženih posjeta. Time će se spriječiti zaobilaženje pravila.
 
Pravo na odustajanje obuhvaća i elektroničke dražbe, poput onih na platformi eBay, iako se roba kupljena na dražbi može vratiti samo kada je kupljena od profesionalnog prodavača.
 
Rok za odustajanje počinje teći od trenutka kada potrošač preuzme robu, a ne kako je dosada slučaj, od trenutka sklapanja ugovora. Propisi će se primjenjivati na prodaju putem interneta, telefona ili pošte i na prodaju izvan prodavaonica, na primjer pred vratima potrošača, na ulici, na zabavi Tupperwarea ili prilikom izleta koji je organizirao trgovac.
 
Unaprijeđena prava na povrat
 
Potrošačima u roku od 14 dana od odustajanja od kupnje trgovci moraju vratiti uplaćeni iznos, što podrazumijeva i trošak dostave. Općenito će trgovac snositi rizik svakog oštećenja robe pri prijevozu do trenutka kada potrošač preuzme robu.
 
Uvođenje obrasca za odustajanje koji će se upotrebljavati u cijelom EU-u
 
Potrošačima će se dostaviti obrazac za odustajanje koji mogu, ali ne moraju, upotrijebiti ako se predomisle i žele odustati od ugovora sklopljenog na daljinu ili pred vratima. Time će se pojednostavniti i ubrzati postupak odustajanja neovisno o mjestu u EU-u gdje je ugovor sklopljen.
 
Uklanjanje dodatnih naknada za korištenje kreditnim karticama i dežurnim telefonskim linijama
 
Trgovci neće moći potrošačima naplatiti više za plaćanje kreditnom karticom (ili drugim sredstvom plaćanja) od iznosa stvarnog troška korištenja tim sredstvima plaćanja za trgovca. Trgovci koji raspolažu dežurnim telefonskim linijama, putem kojih potrošači mogu dobiti informacije o ugovoru, za telefonske pozive neće moći naplaćivati više od osnovne telefonske tarife.
 
Jasnije informacije o tome tko plaća povrat robe
 
Ako trgovci žele da potrošači nakon što se predomisle snose trošak povrata robe, oni o tome moraju unaprijed jasno informirati potrošače, u suprotnom povrat moraju platiti sami. Trgovci moraju prije kupnje jasno navesti barem procjenu najvišeg iznosa troška povrata glomazne robe kupljene putem interneta ili poštom, primjerice kauča, kako bi potrošači pri odabiru prodavača mogli donijeti informiranu odluku.
 
Bolja zaštita potrošača u pogledu digitalnih proizvoda
 
I informacije o digitalnim sadržajima morat će biti jasnije te obuhvaćati, među ostalim, kompatibilnost s hardverom i softverom i eventualne mjere tehničke zaštite, poput onih o ograničavanju prava potrošača u pogledu umnožavanja sadržaja.
 
Potrošači će imati pravo odustati od kupnje digitalnih sadržaja, poput preuzimanja glazbe ili videozapisa, ali samo do trenutka započinjanja stvarnog postupka preuzimanja.
 
Zajedničkim pravilima poduzetnicima će se omogućiti lakše trgovanje diljem Europe
 
Ona obuhvaćaju:
 
Jedinstveni skup temeljnih pravila za ugovore na daljinu (prodaja putem interneta, telefona ili pošte) i ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija (prodaja izvan poslovnih prostorija poduzeća, poput prodaje na ulici ili pred vratima) u Europskoj uniji, kojima se uspostavljaju jednaki tržišni uvjeti i smanjuju transakcijski troškovi za međunarodne trgovce, posebno u pogledu prodaje putem interneta;
 
Standardne obrasce kojima će se pojednostavniti rad poduzeća, a riječ je o obrascima kojima će im se omogućiti da zadovolje zahtjeve za informacije o pravu na odustajanje;
 
Posebna pravila koja će se primjenjivati na mala poduzeća i obrtnike, poput vodoinstalatera; neće postojati pravo na odustajanje u slučaju hitnih popravaka i radova održavanja; države članice isto tako mogu odlučiti izuzeti iz određenih zahtjeva za informacije trgovce od kojih su potrošači zatražili da obave popravak i radove održavanja u njihovu domu u vrijednosti manjoj od 200 EUR.

eu potrošači zaštita potrošača proizvod cijena