Objava natječaja za sufinanciranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina

Objava natječaja za sufinanciranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina

29.12.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9./09., 9./10. – lektoriran tekst, 8./13., 3./16. 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst), sukladno Proračunu Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu („Službene novine Grada Labina“ br.19/20.), te temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26./15.) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Labina KLASA: 022-05/19-01/2-358 , URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 27. prosinca 2019.

Gradonačelnik Grada Labina  28. prosinca 2020. objavljuje:

 

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekta iz područja kulture za 2021. godinu

 

Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2021. godinu

 

Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija za 2021. godinu - Razvoj civilnog društva

 

Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata Klubova studenata Istre za 2021. godinu

 

Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2021. godinu

 

Rok za podnošenje prijedloga programa / projekata / manifestacija je 30 dana od dana objave Natječaja.

 

Detaljnije saznajte klikom na naziv traženog natječaja.natječaj sufinanciranje